Przy planowaniu dotacji potrzebujesz pamiętać o kilku zasadniczych kwestiach.

  1. Dotacji z budżetu udzielać możesz tylko w planie finansowym urzędu gminy lub powiatu. Wyjątkowo taka dotacja może być udzielana w planie finansowym innej niż urząd marszałkowski jednostki budżetowej wyłącznie z budżetu województwa.
  2. Kto może  otrzymać dotację z budżetu i na jakich zasadach regulują artykuły 218-221 ustawy o finansach publicznych

Zajmiemy się dzisiaj art. 219  i dotacjami dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Art. 219. 1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych.
2. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe również innym podmiotom niż wymienione w ust. 1, o ile odrębne przepisy tak stanowią.
3. Kwoty i zakres dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określa uchwała budżetowa.
4. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej o opinię w tej sprawie.
Kolegium Izby podzieliło tezy zawarte w piśmie Ministerstwa, m. in. tę, że w podstawie naliczania dotacji powinny być uwzględnione wszystkie wydatki bieżące ponoszone na funkcjonowanie szkół (przedszkoli) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które zostały ujęte w planach finansowych tych szkół (przedszkoli) jako jednostek budżetowych. W podstawie naliczania dotacji nie należy natomiast uwzględniać kosztów dowożenia dzieci (środki te ujmowane są w planie finansowym urzędu), a także wydatków finansowanych z wpłat rodziców za żywienie dzieci oraz za czynności opiekuńczo-wychowawcze, gromadzonych – w myśl art. 223 ustawy o finansach publicznych – przez samorządowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, na wydzielonych rachunkach dochodów określonych w uchwałach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.


W skrócie:

Udzielane dotacje mogą być przez niepubliczną placówkę oświatową wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących tzn. sklasyfikowanych w paragrafach 401-418, 420-430, 432-470, 472, 476-478, 482, 490 i 493-498.

To oznacza, że podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki związane z funkcjonowaniem oświatowych jednostek budżetowych i realizacją ich zadań statutowych. W tym również wydatki na kształcenie nauczycieli, koszty prowadzenia stołówki (bez kosztów wyżywienia pokrywanych wpłatami rodziców).

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • wydatki bieżące gminy

Jedna odpowiedź do “Planowanie dotacji z budżetu na rok 2012”

  • Irena:

    Witam. Mam pytanie? Z jakiego paragrafu ujmować wydatki związane z dzieckiem, które uczęszcza z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na terenie innej gminy. Wysyłają mi co miesiąc noty obciążające. Ja nie daję z paragrafu dotacja lecz z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki. Pozdrawiam.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum