Opublikowany został projekt zmian w rozporządzeniu MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmian jest sporo i będziemy się im bliżej przyglądać. Planowany termin wejścia w życie jest na 1 września 2012.

Zostanie zlikwidowane przekazywanie wersji papierowych i będziesz przekazywać sprawozdania tylko elektronicznie. Musisz więc kupić kwalifikowany podpis dla osób, które podpisują sprawozdania. Oprócz obowiązku przekazywania kwartalnych sprawozdań będziesz przekazywać również sprawozdania miesięczne.

Nie wiem jak w praktyce sprawdzi się się doprecyzowanie terminu składania sprawozdań. Dla mnie to jest do weryfikacji w przypadku elektronicznego przekazywania. Natomiast nie wiem czy zmieni to sytuację otrzymywania przez gminy sprawozdań z US. Ten zapis wyjaśnia MF w następujący sposób:

Z uwagi na powstałe niejasności w sposobie w interpretacji użytego w rozporządzeniu pojęcia „termin przekazania sprawozdania” w projekcie zdefiniowano go jako termin wpływu sprawozdania do odbiorcy. Wskazany termin przekazania sprawozdań jest terminem dostarczenia sprawozdań do jednostek, będących odbiorcami tych sprawozdań, a nie jak wynikało z niektórych interpretacji, terminem złożenia sprawozdań w polskiej placówce pocztowej. Należy mieć na uwadze, że termin przekazania sprawozdań, określony jako termin wpływu tych sprawozdań do ich odbiorców, wynika z obowiązku terminowego sporządzenia sprawozdań łącznych i comiesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa.

Dalej w uzasadnieniu przeczytasz:

Zmiana przepisów tego rozporządzenia  w części dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu zwiększenie częstotliwości przekazywania sprawozdań do Ministerstwa Finansów (bez zmiany częstotliwości ich sporządzania) oraz zmianę formy przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego danych dotyczących wykonania planu dochodów budżetowych i wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby lepszego monitorowania sektora finansów publicznych, poprawy jakości sprawozdawczości i planowania w zakresie sektora finansów publicznych oraz dostosowania do wymogów unijnych wiążących się z obowiązkiem opracowywania i przekazywania do KE prognoz sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S Rb-NDS Rb-PDP i Rb-ST będą przekazywały wyłącznie w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Konsekwencją zwiększenia częstotliwości przekazywania danych jest zmiana w zakresie przekazywania korekt sprawozdań. Zaproponowano, aby błędne dane wykazane w sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S i Rb-28S, kwartalnych (za 1, 2, 3 kwartały) Rb-NDS, półrocznych Rb-30S i Rb-34S były poprawnie wykazywane w następnym okresie sprawozdawczym, natomiast korekty danych za okresy roczne były przekazywane do właściwych RIO do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zaproponowane terminy korekt rocznych sprawozdań Rb-PDP oraz Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego wynikają z dostosowania do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano przepisy, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego mogłyby dokonywać korekt danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych w bieżącym okresie sprawozdawczym, a za 4 kwartały danego roku do dnia 25 kwietnia roku następującego po roku  budżetowym.

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego zostało rozbudowane o pozycje dotyczące wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz część dotyczącą danych uzupełniających w zakresie finansowania deficytu i danych dotyczących wyłączeń wynikających z art. 243 ust. 3 ustawy.

W związku z likwidacją funduszu motywacyjnego, w instrukcji do sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu (§ 7 ust. 1 pkt 2), wykreślono akapit dotyczący dokonywanych przez urząd skarbowy potrąceń na fundusz motywacyjny. Proponowana zmiana wzoru sprawozdania Rb-PDP dotyczy wyodrębnienia z wykonanych dochodów (w zakresie podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych) kwot wynikających z decyzji organu podatkowego, o  rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, wydanych do dnia 31 grudnia 2011 r. Zmiana ta jest podyktowana koniecznością zebrania danych niezbędnych Ministerstwu Finansów do prowadzenia analiz w zakresie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. Nr 128, poz. 861) doprecyzowano sprawozdanie Rb-30S w zakresie amortyzacji oraz sprawozdanie Rb-ST w zakresie stanu środków na rachunkach wydatków niewygasających.

Oznacza to również aktualizację systemu BeSTia. Do tego będziemy wracały i przyglądały się pracom w tym zakresie.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum