krokusy3-150Wiosna coraz bliżej. Coraz częściej promienie słońca poprawiają ci nastrój i czujesz dzięki nim, że również w tobie budzi się nowy impuls do życia. Zatrzymaj się chwilę w takim momencie. Poczuj ten przypływ energii. Twoja koncentracja uwagi na niej wzmocni ją.

Z nowymi siłami przystąpisz do pracy.

Dzisiaj chcę porozmawiać o rachunku zysków i strat z punktu widzenia paragrafu 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Pamiętasz zapewne, że jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat (rzis) oraz zestawienie zmian w funduszu (zzf) należy sporządzić i przekazać do jst do dnia 31 marca b.r za rok 2010.

W księgach rachunkowych zgodnie z zakładowym planie kont obowiązywały do tej pory następujące konta:

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 – Koszty według rodzajów
401 – Amortyzacja
490 – Rozliczenie kosztów
Prawidłowe zebranie informacji do rzis zależy więc od analityki, którą masz zdefiniowaną do nich. Sprawdź czy prawidłowo masz przypisane w analityce koszty klasyfikowane do paragrafu 302.
Występuje on w trzech pozycjach rachunku zysków i strat w części B. Koszty działalności operacyjnej:
 1. w pozycji VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
 2. w pozycji  VII. Pozostałe koszty rodzajowe
 3. w pozycji  X. Inne świadczenia finansowe z budżetu
W rozporządzeniu MF w sprawie klasyfikacji budżetowej w opisie tego paragrafu masz wymienionych szereg pozycji. Przypiszmy te opisy do pozycji w rzis.
Do pozycji VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników zaliczysz koszty związane z pracownikami zatrudnionymi w jednostce:
 1. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktyczne posiłki i napoje), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników,
 2. zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, z wyłączeniem zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli,
 3. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
 4. środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (m.in. w zakładach gastronomicznych, placówkach wyżywienia przyzakładowego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach dla nieletnich, służbie zdrowia, w domach pomocy społecznej, domach wczasowych, marynarzom i rybakom oraz dodatki kaloryczne wypłacane na podstawie odrębnych przepisów),
 5. wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,
 6. wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych oraz nagrody związane z tymi projektami, a także nagrody za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych,
 7. wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

Do pozycji VII. Pozostałe koszty rodzajowe zaliczysz koszty związane z pracownikami zatrudnionymi w jednostce

 1. określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,
 2. ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
 3. odprawy pośmiertne,
 4. świadczenia przysługujące mianowanym urzędnikom państwowym w razie rozwiązania stosunku pracy, w przypadku reorganizacji urzędu lub jego likwidacji, oraz świadczenia przysługujące urzędnikom służby cywilnej w razie rozwiązania stosunku pracy, w przypadku likwidacji urzędu,
 5. odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy,
 6. zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,
 7. ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące własność wykonawcy.

Do pozycji X. Inne świadczenia finansowe z budżetu zaliczysz wydatki klasyfikowane w paragrafie 302 i koszty związane z osobami, które nie są pracownikami jednostki.

Powyższy podział podają teoretycy. Znajdziesz go w  książkach Mieczysławy Cellary i Doroty Skrzypskiej.

A co mówią praktycy?

Pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę, to jest prostota i przejrzystość księgowań. W zasadach, które przyjmują przypisują jeden paragraf do jednego konta. To wynika również z możliwości ewidencji, jakie dają systemy F-K. Jeden paragraf do jednego konta.

Skarbnik Bychawy Elżbieta Dworak w zasadach dla swoich jednostek przyjmuje, że par.302 pokazywany jest w pozycji VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników. Pozostałe przypadki występujące w opisie paragrafu 302 w jej jednostkach nie występują.

W nowym zakładowym planie kont będziesz mieć konta syntetyczne zdefiniowane zgodnie z potrzebami sprawozdawczości finansowej, które już z samej nazwy powiązane będą z pozycjami kosztów w rzis.

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 -  Amortyzacja
401 -  Zużycie materiałów i energii
402 -  Usługi obce
403 -  Podatki i opłaty
404 -  Wynagrodzenia
405 -  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 -  Pozostałe koszty rodzajowe
490 -  Rozliczenie kosztów

Księgowanie na tak zdefiniowanym planie kont powinno bardzo ułatwić ci sporządzanie rzis w przyszłości czyli już za 2011 rok.  Paragraf 302 przypiszesz pewnie do konta 405.

Jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie?

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • księgowanie odprawy pośmiertnej
 • rachunek zysków i strat jst

Jedna odpowiedź do “Paragraf 302 w rachunku zysków i strat”

 • Irena:

  Ja również tak samo robię jak Skarbnik Elżbieta z Bychawy -par. 302 ujmuję w poz. VI. Ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia dla pracowników. Pozdrawiam.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum