Do 31 marca przygotowujesz sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu za 2011 rok. Już przywoływałam w ubiegłym roku przepisy prawa, które regulują cały proces absolutoryjny więc możesz wrócić do tych artykułów.

Informacje w tej sprawie opublikowało RIO Warszawa. Kliknij w ten link i na stronie podejrzyj plik pdf, w  którym znajdziesz również informacje dotyczące ostatnio zmienionych przepisów prawa i błędach związanych z pomocą publiczną.

RIO Poznań przekazuje następujący komunikat dla organów wykonawczych ze swojego obszaru działania. Przytoczę go tutaj, bo identyczne wymagania są dla wszystkich na terenie całego kraju:

Komunikat w sprawie przedkładania sprawozdań rocznych z wykonania budżetu

W dniu 31 marca br. upływa termin określony w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) do przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu:

1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

2) sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym,

3) informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Do sprawozdania należy dołączyć wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej.

Izba na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) wydaje opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Stąd aby Izba mogła wykonać nałożony na nią obowiązek wydania opinii o stanie mienia komunalnego, Zarząd winien dołączyć do przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu, także informację o stanie mienia komunalnego.

3 Odpowiedzi do “Ostatnie dni na przygotowanie opisówki z wykonania budżetu za 2011 rok”

  • Irena:

    Witam. Dzięki za przypomnienie, bo informacje robi się 2 razy do roku, a pamięć jest krótka /zwłaszcza moja/ i bardzo jestem zadowolona, ze ktoś mi przypomni, że są zmiany. Pozdrawiam

  • Janek:

    Wymaganie przedkładania rio informacji o stanie mienia komunalnego przez jst, wywodzone z przepisów ustawy o rio (określającej obowiązki izb, a nie jst) jest nadużyciem prawa. Stąd pomysł ten nie jest powszechy na terenie całego kraju. Rio ma obowiązek zaopiniować informację, jeżeli jst- wykraczając poza swoje obowiazki- zechce tę informację przedłożyć rio.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum