Z pewnością mogę ci pogratulować zakończenia prac nad dokumentami opisującymi wykonanie budżetu w roku ubiegłym. Wiem ile pracy wkładasz w ten dokument i domyślam się ile towarzyszy ci radości, kiedy już masz ją za sobą.

Te kwiaty obok są dla ciebie. Chętnie w takiej chwili postawiłabym ci piękny film z Youtube na chwilę zasłużonego odpoczynku i relaksu. Nie wiem tylko czy zatrzymasz się na moment, by go zobaczyć? Czasem sama też pędzę od jednej do kolejnej pracy i nie daję sobie chwili na radość z tej wykonanej. Na końcu jest prezent dla ciebie.

Wcześniej jednak przytoczę ci informację Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych ze strony RIO.gov.pl

Przypominamy, że dnia 31 marca 2011 roku upływa termin dla Zarządów jednostek samorządu terytorialnego przedłożenia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok, które obejmują:

  1. Zestawienie dochodów i wydatków sporządzone na podstawie ewidencji księgowej budżetu wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej – art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 269 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.
  2. Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 i 2 ustawy, tj. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych - art. 269 pkt.2 ufp.
  3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - art. 269 pkt. 3 ufp.
  4. Wykaz jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący JST, o których mowa w art. 223 ustawy - art. 267 ust. 2 ufp.

Wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Zarządy JST przedkładają organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej:
- Informację o stanie mienia komunalnego zawierającą dane określone w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych
Zgodnie z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( tekst jednolity z 2001 Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późn. zmianami ) do zadań izby należy wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Zatem brak informacji o stanie mienia komunalnego uniemożliwi wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy zarządy jednostek samorządu terytorialnego przedkładają organowi stanowiącemu sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ufp tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

A teraz obiecany relaks.

Polska premiera płyty, z której pochodzi ten utwór będzie 4.04.11. Już czekam na nią

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum