Definicję indywidualnego wskaźnika zadłużenia podaje art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik ten określany jest wzorem, w którym stosunek spłaty długu i odsetek w danym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem tego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie dla każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok w następujący sposób:

  1. dla każdego roku z tych 3 lat obliczamy sumy dochodów bieżących powiększone o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o kwotę wydatków bieżących
  2. obliczamy stosunek tej sumy do dochodów ogółem odpowiedniego roku
  3. wyliczamy średnią z tych trzech lat

Wzór przedstawia się następująco:

art.243-wzor

By go obliczyć możesz skorzystać z pomocy gotowych arkuszy kalkulacyjnych, w których zdefiniowano już odpowiednie potrzebne do obliczeń formuły.

Przykłady takich arkuszy:

  1. RIO Poznań
  2. RIO Gdańsk-Skoroszyt do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w arkuszu “WPF Obliczenia” (arkusz oblicza inne pozycje oprócz wskaźnika zadłużenia)

Jeszcze do tego tematu będę powracała. Jeśli masz pytania lub poszukujesz informacji związanych z WPF, to napisz poniżej i wyślij swoja wypowiedź.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • wskaźnik zadłużenia gminy
  • wskaźnik zadłużenia jst
  • wskaźnik zadłużenia w jst

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum