W tym roku obowiązują po raz pierwszy przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 R. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.) w sprawie udzielania absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010.

Do dnia 31 marca zarządy (również wójtowie, burmistrzowie, prezydenci) przedstawili swoim radom roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniające w szczególności:

  1. dochody i wydatki budżetu jst w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  2. sprawozdania z wykonania planów finansowych otrzymane z jednostek, których organem założycielskim jest jst (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego);
  3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z treścią art. 267

Część tego materiału sporządzasz i potocznie nazywasz opisówką. Materiał ten opiniuje twoja Regionalna Izba Obrachunkowa.

W przepisach obecnej u.f.p. sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje również sprawozdania z wykonania planów finansowych z jednostek oświatowych obsługujących wydzielone rachunki dochodów. Zgodzisz się ze mną, że za 2010 rok zamiast tych planów finansowych przedstawiasz realizację planów finansowych likwidowanych jednostek w 2010 roku.

Do końca kwietnia sporządzasz sprawozdanie finansowe j.s.t, które zgodnie z zapisem w art.268 u.f.p. podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jeśli liczba mieszkańców, ustalona przez GUS na 31.12. roku poprzedzającego, przekracza 150 tys.

Do dnia 31 maja sprawozdanie finansowe jst zarząd przekazuje organowi stanowiącemu. Teraz do pracy na podstawie art.270 przystępuje komisja rewizyjna, która rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania.

Do dnia 15 czerwca komisja rewizyjna przedstawia radzie wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. We wniosku tym konieczne jest umieszczenie informacji czy komisja dopełniła wszystkich czynności zapisanych w art.270.

Do dnia 30 czerwca rada (organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego)  rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zgodnie z zapisami art.271

Art. 271.
1. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze:
1)   sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)   sprawozdaniem finansowym;
3)   opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268;
4)   opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
5)   informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
6)   stanowiskiem komisji rewizyjnej.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Już teraz niektóre izby proszą o informację z terminem sesji rady, na której będzie podejmowana uchwała dotycząca absolutorium. Przykładem jest RIO Bydgoszcz

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • absolutorium dla wójta
  • absolutorium wójta
  • udzielenie absolutorium wójtowi

2 Odpowiedzi do “Na jakiej podstawie udzielane jest absolutorium wójtowi, burmistrzowi, zarządowi powiatu czy województwa za rok 2010?”

  • [...] Co ważnego musisz zrobić w tym tygodniu? Jak na kilka dni, to trochę będzie się działo. Do 30 czerwca powinna się odbyć sesja absolutoryjna, na której powinno być przyjęte sprawozdanie finansowe twojego jst. Jak pamiętasz na to sprawozdanie składają się łączne: bilanse jednostkowe jednostek i zakładów budżetowych, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu oraz bilans z wykonania budżetu. Z tego wynika, że rada nie ma obowiązku zapoznawać się z bilansem skonsolidowanym chociaż z drugiej strony musi przyjąć bilanse instytucji kultury. I to przyjęcie przez radę tych bilansów jest podstawą do ich konsolidacji. Więcej o procedurze absolutorium pisałam w ubiegłym roku i jeśli potrzebujesz, to proszę zajrzyj jeszcze do artykułu: Podstawa udzielenia absolutorium [...]

  • Wartościowy artykuł! Najistotniejszy jest wniosek komisji rewizyjnej i nie ma co ukrywać, że od jego rzetelności zależy cała procedura udzielania absolutorium.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum