Pragnę poinformować cię o stronie, na której możesz znaleźć odpowiedzi na nurtujące cie pytania. Odpowiedzi na nie udziela MF. Dzisiaj opowiem ci jakie aktualnie pytania i odpowiedzi tam znajdziesz, byś mogła zdecydować, czy potrzebujesz się zagłębić w treść odpowiedzi tam publikowanych. Ta strona dotyczy rachunkowości budżetowej. Nie wiem, jak długo te materiały są dostępne.

Znajdziesz teraz tutaj informacje na następujące tematy

 1. Jakie są zasady ewidencji operacji dotyczących funduszu alimentacyjnego w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej i organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego?
 2. Czy sprawozdania finansowe za rok 2010 powinny być sporządzane zgodnie ze wzorami sprawozdań zawartymi w rozporządzeniu z dnia 28 lipca 2006 r. czy zgodnie z zakresem informacyjnym zawartym w rozporządzeniu z dnia 5 lipca 2010 r.?
 3. Jakie operacje należy ujmować na koncie 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, które zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.?
 4. Jakie są zasady ewidencji środków europejskich wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.
 5. Jakie są zasady amortyzacji środków trwałych w samorządowych zakładach budżetowych wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.?
 6. Jakie przepisy i zasady obowiązują w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego?

Teraz krótko powiem ci, co znajdziesz w poszczególnych punktach:

ad.1. Jako księgowa jednostki ewidencjonującej operacje finansowe związane z funduszem alimentacyjnym znajdziesz informacje na temat podstaw prawnych tej ewidencji oraz podstawowych schematów jej księgowania. Znajdziesz też informacja kiedy i w jaki sposób powinnaś księgować decyzje przyznające świadczenia na podstawie przyjmowanych wniosków. Wyjaśnione są również zasady finansowania świadczenia. Ważne jest dla ciebie, by sprawdzić czy zasady ewidencji operacji związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego uwzględniłaś w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości. Wiemy, że ustala i aktualizuje to kierownik jednostki. Mimo to, sprawdź, by mieć pewność.

Zagadnienie wygląda na bardzo złożone a nawet skomplikowane, jak dla mnie. Ponieważ lubię przyglądać się sprawom z różnych stron, to podaję ci również link do artykułu Tomasza Wojtani opublikowanego w biuletynie BDO: Kosztowny komunikat MPiPS – kolejność rozliczania dłużnika alimentacyjnego

ad.2. Pisałam już o tym kilka dni temu. Dodam tylko, że spotkasz się z różnymi komentarzami takiej decyzji MF. Niczego nie ma sensu wymyślać. Do BeSTii przekażesz je na starych wzorach i koniec.

ad.3. Znajdziesz definicję dochodów jednostki samorządu terytorialnego i wyjaśnienie definicji podstawy gospodarki finansowej jednostki budżetowej. To w konsekwencji doprowadza do wniosku, że

powstałe przychody i koszty składają się zatem na podstawową działalność jednostki. Oznacza to, że należy je ujmować na stronie Ma konta 720, a zmniejszenia tych przychodów powinny być odnoszone odpowiednio na stronę Wn konta 720. Saldo tego konta wykazuje się w rachunku zysków i strat w pozycji A.V. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.

ad.4. Znajdziesz informacje o dokonanych zmianach w załączniku Nr 3  „Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” – w zakresie ewidencji zdarzeń związanych z wykonaniem budżetu środków europejskich –  w rozporządzeniu MF  (Dz. U. Nr 126, poz. 861). W treści załącznik ze schematami księgowania. Czy to dotyczy również jednostek samorządowych?

ad.5. Wykreślono konto 761 – „Pokrycie amortyzacji” z planu kont. W uzasadnieniu czytam, że “pozwoli to na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego samorządowych zakładów budżetowych.”

ad.6. Precyzuje się tutaj definicje sprawozdania finansowego jst i wyjaśnia, że ” biorąc pod uwagę, iż ustawa o finansach publicznych nie wprowadza odrębnych przepisów dotyczących badania ww. sprawozdań finansowych, powinno ono zostać przeprowadzone w trybie i na zasadach określonych zarówno w przepisach ustawy o rachunkowości jak i odpowiednich uchwałach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.”

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • pokrycie amortyzacji w rachunku zysków i strat 2011
 • pokrycie amortyzacji w rachunku zysków i strat za 2011
 • księgowanie amortyzacji w jednostce budżetowej
 • księgowanie funduszu alimentacyjnego
 • pokrycie amortyzacji w 2011 roku
 • konto 720

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum