Trwa dyskusja na temat zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych w świetle przepisów nowej ustawy o finansach publicznych. Padają pytania jak powinno nastąpić przekształcenie jednostki oświatowej (przedszkola, szkoły) działającej dotychczas jako zakład budżetowy. Prawidłowo sformułowane pytanie powinno brzmieć nieco inaczej, ponieważ słowo przekształcenie użyte jest tutaj niezręcznie i działa na niektórych specjalistów jak przysłowiowa “płachta na byka”.

Osobiście sformułowałabym pytanie mniej więcej tak:

Jakie działania powinny być podjęte i przeprowadzone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i działający w jej strukturach zakład budżetowy, by zostały wypełnione wymogi nowej uofp? (podobne pytanie można zadać w stosunku do gospodarstwa pomocniczego i rachunków dochodów własnych)

Większość odpowiedzi znajdziemy w ustawie wprowadzającej nową uofp.

Zacznijmy od artykułu 87 ust. 1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończeniu ulega likwidacja:

 1. państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych;
 2. gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych prowadzących działalność w zakresie innym niż określony w art. 14 ustawy, o której mowa w art. 1;
 3. gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych.

Ten zapis oznacza, że 31 grudnia 2010 kończy się okres, w którym powinna nastąpić likwidacja wszystkich zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Nawet zakładów, które prowadzą działalność w zakresie, który nowa uofp pozwala prowadzić w formie samorządowego zakładu budżetowego. Nowy typ jednostki o nazwie samorządowy zakład budżetowy powoływany jest w oparciu o  inne  podstawy prawne oraz inne przepisy regulują jego działalność.

Art. 88. ust. 1. wyjaśnia, kto likwiduje zakłady budżetowe:

 1. ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów – państwowe zakłady budżetowe;
 2. organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie zakłady budżetowe.

Co jeszcze powinna zawierać uchwała organu stanowiącego w sprawie likwidacji zb? Mówią o tym kolejne dwa ustępy tego artykułu:

2. Likwidując zakład budżetowy, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu; w przypadku państwowego zakładu budżetowego decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

3. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmuje organ, który przeprowadza likwidację, albo nowo utworzona jednostka organizacyjna. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Pilnie przyglądając się ust. 3 wnioskuję, że

 1. w pierwszej kolejności wcześniejszą uchwałą musi zostać powołana do życia nowa jednostka, która ma przejąć działalność likwidowanego zakładu budżetowego
 2. w drugiej kolejności organ podejmuje uchwałę o likwidacji istniejącego zakładu budżetowego. W uchwale tej obowiązkowe są zapisy dotyczące mienia, środków finansowych, należności i zobowiązań likwidowanej jednostki, które regulują jakiej jednostce, kiedy i w jaki sposób zostaną przekazane.

Likwidacji gospodarstw pomocniczych rachunków dochodów własnych przyjrzymy się bliżej w kolejnym artykule.

Najbardziej złożonym zagadnieniem w obrębie likwidacji zakładu i powoływania nowej jednostki, która przejmie jego działalność jest regulacja spraw pracowniczych w likwidowanych i powoływanych jednostkach. Ważne jest zachowanie ciągłości w wykonywanej działalności i świadczonych usługach dla lokalnej społeczności. Bardzo wiele zależy od organizacji przeprowadzanych zmian i realnego harmonogramu wykonywanych działań.

Co znajdziemy na ten temat w ustawie wprowadzającej? Przeczytajmy art.100:

 1. Stosunki pracy z pracownikami likwidowanych podmiotów określonych w art. 87 wygasają z dniem zakończenia likwidacji, najpóźniej z dniem 31 grudnia 2010 r., jeżeli na 30 dni przed terminem zakończenia likwidacji albo nie później niż z dniem 30 listopada 2010 r. nie zostaną im zaproponowane przez organ, o którym mowa w art. 88 albo kierownika jednostki budżetowej, o której mowa w art. 89 ust. 1 i 2, nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia w terminie 15 dni od dnia złożenia propozycji.
 2. Propozycja nowych warunków pracy lub płacy, o której mowa w ust. 1, może obejmować nawiązanie stosunku pracy na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), w urzędzie obsługującym organ, o którym mowa w art. 88, w innej jednostce budżetowej podległej temu organowi lub w jednostce budżetowej, o której mowa w art. 89 ust. 1 i 2, jeżeli charakter pracy wykonywanej w likwidowanej jednostce jest podobny do charakteru pracy wykonywanej na stanowisku urzędniczym.
 3. Pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie pracowników o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy, w tym o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stosuje się odpowiednio
 4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z pracownikami likwidowanych podmiotów, o których mowa w art. 87, może nastąpić za wypowiedzeniem.
 5. Z dniem następującym po dniu zakończenia likwidacji, najpóźniej z dniem 1 stycznia 2011 r., pracownicy likwidowanych podmiotów, o których mowa w art. 87, stają się pracownikami właściwych jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 2, o ile ich stosunki pracy nie ulegną wygaśnięciu, o którym mowa w ust. 1, albo rozwiązaniu, o którym mowa w ust. 4.
 6. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki pracy rozwiązuje pracodawca z przyczyn niedotyczących pracowników.

Co może się stać z umową o pracę z pracownikiem obecnego zakładu budżetowego w likwidacji?

 1. Umowa wygaśnie w dniu 31.12.2010 roku, jeśli zakład nie zostanie wcześniej zlikwidowany
 2. Umowa może zostać wypowiedziana z dniem likwidacji zakładu budżetowego
 3. Najpóźniej na 30 dni przed dniem zakończenia likwidacji organ stanowiący powinien przedłożyć pracownikom propozycję nowych warunków pracy i płacy na dalszy okres
 4. W razie, gdy pracownik nie przyjmie nowych warunków, to umowa o pracę z nim wygasa w terminie 15 dni od dnia otrzymania propozycji.

Pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie pracowników o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy, w tym o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

Podziel się poniżej swoimi uwagami i doświadczeniami w tej sprawie. Dziękuję.

5 Odpowiedzi do “Likwidacja zakładów budżetowych”

 • dziękuje za komentarz

 • Paweł:

  Przepis art. 14 nowej ustawy o finansach publicznych w połączeniu z art. 87 przp. wprowadz. mówią zupełnie co innego jeśli chodzi o zakłady budżetowe, które prowadzą działalność wymienioną w art. 14 nowej ustawy – w takim wypadku ine dalej prowadzą działanośc ponieważ nie ulegają likwidacji z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2010r. – w tym fragmencie nie zgadzam sie z Autorem.

  Jeśli chodzi o kolejność – to tu również nie ma zgody – majątek jest majątkiem a forma organizacyjna jest tylko formą tak naprawdę finansową. Tworzenie wpierw nowej jednostki a następnie likwidacja starej nie ma sensu. W tym miejscu wydaje mi się, że chodzi tak naprawdę o istotę jednostki budżetowej i zakładu jako ułomnej osoby prawnej – w żadnym wypadku nie można tego utożsamiać z taką formą a więc kolejność jest tu bez znaczenia. Wydaje mi się, że istota sprowadza się bardziej do czynności likwidacyjnych niż do kolejności utworzenia jednostek a więc

  1) postawienie w stan likwidacji
  2) likwidacja
  3) powstanie jednostki i przejecie

  pozdrawiam

  • Barbara Szumocka:

   Dziękuję Pawle za cenne uwagi.

   Rzeczywiście w stosunku do zakładów, których katalog działań jest zgodny z rodzajem zadań wymienionych w art.14 uofp nie ma zastosowania likwidacja a jest kontynuacja działalności (chociaż nie wyobraziłam sobie, jak w systemie BeSTi@ można będzie bez likwidacji zamienić jednostce sprawozdanie Rb-3o na Rb-30S – a wymyślili postawienie “fajeczki” w jednym okienku i kwita!). Jeśli zakład wykonywał również inne zadania niż wymienione w art. 14, to organ stanowiący mógł je przekazać do realizacji innemu podmiotowi a uchwałą zawęzić katalog zadań zakładu w taki sposób, by był z nim zgodny.

   Pisząc ten wpis miałam na uwadze jednostki oświatowe prowadzone w formie zakładów budżetowych. Wszystkie one muszą zostać zlikwidowane a w ich miejsce powołane jednostki budżetowe. Nie wyobrażam sobie, w jaki sposób utrzymać ciągłość wykonywania ich zadań i sprawne załatwienie spraw pracowniczych, jeśli z utworzeniem jednostki budżetowej będzie się czekało na zakończenie likwidacji zakładu.

   Proszę zwróć uwagę na fakt, że każdy z tych zakładów posiada sporo licencji na oprogramowanie komputerowe. Nie przechodzą one automatycznie jako aktywa do nowych jednostek. Konieczny jest proces negocjacji z licencjodawcami i ich zgoda na przeniesienie licencji. By to było możliwe trzeba wiedzieć komu ma być ta licencja przekazana. Patrząc na to z punktu widzenia licencjodawcy, jakim jestem, chciałabym, idąc na rękę moim Klientom, mieć z tym jak najmniej dodatkowej pracy.

   Jeszcze będę wracała do tego tematu i liczę na Twój głos w dyskusji. Dziękuję.
   Pozdrawiam serdecznie
   Basia

 • Paweł:

  Rozumiem, sam pozwoliłem sobie na komentarz ponieważ szukam “właściwej ścieżki” a wątpliwości jest bardzo dużo – od RIO trudno cokolwiek wyciągnąć – to samo od wojewody. O drukach RB – 30 i Rb 30s – słyszałem (choć nie wiem do końca co to jest) i myślę, że właśnie te druki będą zarzewiem największych wątpliwości.

  Dla mnie zupełnie sprawą niejasną jest kwestia statutu – w województwie małopolskim przeszła uchwała Miasta Tarnów – w która upoważnia samą jednostkę do zmian w statucie

  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl//ActDetails.aspx?ID=3179

  Jeśli chodzi o licencje o których Pani wspomina – to mnie się wydaje, że tu również nie ma problemu- ponieważ w gruncie rzeczy licencje posiada nie szkoła jako taka a samorząd w odpowiednim zakresie. Szkoła jako zakład administracyjny pozostaje tym samym zakładem administracyjnym zarówno jako zakład budżetowy, jak również jako jednostka budżetowa – zmienia się bowiem jedynie podstawa finansowa a nie organizacyjna szkoły.

 • Barbara Szumocka:

  Będę wiedziała więcej o praktycznej stronie takiego przedsięwzięcia, kiedy porozmawiam z dyrektorką przedszkola, które przekształca w jednostkę budżetową.

  Liczę na wywiad w najbliższym czasie.

  P.S.

  1. RB-30 i 30S to są półroczne sprawozdania zakładów budżetowych. Już w tym roku były sporządzane równocześnie w BeSTii. Likwidowane robiły Rb-30 a te, które działają zgodnie z art. 14 robiły Rb-30S.

  2. Na sprawy licencji patrzę z punktu widzenia księgowości i ewidencji w księgach rachunkowych. To są dwie całkiem odrębne ewidencje w różnych jednostkach. W likwidowanej zamyka się księgi na dzień likwidacji. W nowej otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności. Takie przeniesienie musi być widoczne w obu. Inwentaryzacja powinna mieć charakter zdawczo-odbiorczy i te składniki majątku trzeba potraktować odpowiednio do sytuacji.

  Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za udział w dyskusji. Ta rozmowa jest dla mnie cenna i jestem przekonana, że zachęci do wypowiedzi czytających te słowa.

  Basia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum