Konsekwencją zmian wynikających ze zmian w ustawie o finansach publicznych są również zmiany w systemie BeSTi@, które umożliwią przekazanie projektów budżetów na rok 2010 a później uchwały i jej zmian.

Pierwszą zmianą jest wprowadzenie szerszej listy zadań ustawowych. By system informatyczny działał prawidłowo muszą być zachowane mechanizmy, które stosowano do tej pory obok tych nowych, które są wprowadzane.

Zgodnie z art. 237 ust. 2 w 2010 r. dochody i wydatki planuje się w podziale na rodzaje zadań, dlatego też dla projektu na 2010 r. będzie domyślnie zaznaczona kolumna “rodzaj zadania”. Poszczególne wpisy w tej kolumnie oznaczają:

  1. zlecone - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
  2. poroz. z AR - zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  3. poroz. z JST – zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
  4. własne - zadania własne.

Z pewnością nie budzi w tobie żadnej wątpliwości odpowiedź na pytanie, które pozycje z twojego budżetu znajdą się w grupie zleconych i porozumień z administracją rządową. W systemie Budżet masz je określone w słowniku zadań ustawowych  i od lat robisz plan finansowy, w którym pokazujesz w identycznej strukturze dział/rozdział dochody i wydatki.

W wielu budżetach, które oglądam występują tylko dwa zadania: własne i zlecone mimo, że jednostki te realizują zadania na podstawie porozumień z innymi j.s.t. Dlaczego tak jest?  Te umowy finansowane są ze środków własnych twojej gminy i zgodnie z przepisami kwalifikujesz je do zadań własnych.

Do tej pory przyjmowaliśmy dwie zasady:

  1. zaliczaliśmy do zadania ustawowego (definiowanego w słowniku zadań ustawowych) tylko te porozumienia i umowy, które pojawiały się w dochodach twojego budżetu. Wtedy również pojawiały się one w wydatkach w tej samej strukturze dział/rozdział
  2. na poziomie grup definiowanych w klasyfikacji (obok części) dopisywaliśmy potrzebne grupy które dzieliły zadanie ustawowe wydatki własne na podgrupy np. zadania realizowane wspólnie z innymi jst, pomoc finansowa i rzeczowa dla jst, itp.

Ponieważ możesz definiować dowolną ilość zadań ustawowych w naszym systemie, to rodzi się pytanie

jak przekazać informację do kolumny Rodzaj zadania w BeSTii

Które pozycje dochodów i wydatków powinny zostać oznaczone przynależnością do kolumny Rodzaj zadania – poroz. z JST?

Pojawiają się zadania jeszcze bardziej złożone. Na przykład zadanie realizowanej wspólnie inwestycji przez kilka jst  finansowane z udziałem środków z UE. Jak w takiej sytuacji przypisać tę pozycję do grupy działów, grupy paragrafów i zadania ustawowego, by pokazać tę pozycję we wszystkich wymaganych prawem układach informacji?

Dlaczego o tym piszę? Złożoność zadań, z którymi masz do czynienia w twoim budżecie może doprowadzić do takiej sytuacji, że pokażesz to zadanie w BudżecieP w zadaniu ustawowym w taki sposób, że nie uda się go poprawnie przepisać automatycznie do BeSTii. Oczywiście po transferze wszystko jest otwarte i możesz poprawić ręcznie kolumnę Rodzaj zadania. Pytanie tylko czy możesz zrobić tak, by uniknąć tej dodatkowej pracy?

Poprawiam program, który pozwoli przygotować plik xml z danymi z Budżetu do BeSTii. W programie tym przypiszesz pozycje ze słownika zadań ustawowych do następujących pozycji w kolumnie Rodzaj zadnia:

  1. zlecone
  2. poroz. z AR
  3. poroz. z JST

Wszystkie inne pozycje z Budżetu zostaną przypisane do pozycji własne.

Ty potrzebujesz odpowiedzieć na pytanie: czy potrafię dokonać takiego przypisania? Jeśli masz uwagi i pytania, to proszę napisz je poniżej. Dziękuję.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum