Na stronach Ministerstwa Finansów znajduje się projekt nowej klasyfikacji budżetowej. Projekt uwzględnia zmiany wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych. Przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2010 roku. Wprowadzone zmiany uwzględniają przede wszystkim:

 1. wyodrębnienia budżetu środków europejskich, nowej kategorii dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 ustawy oraz pojęcia płatności w ramach budżetu środków europejskich i tym samym zlikwidowania dotacji rozwojowej, w zakresie zmiany opisów i brzmienia czwartych cyfr paragrafów „3”, „4”, „5”, „6”, „7” i „8”,
 2. zmiany brzmienia nazw i objaśnień do paragrafów 200, 291, 456 i 620, wprowadzenia nowego paragrafu 666 w brzmieniu „666 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych” wraz z objaśnieniem oraz wyodrębnienia w załączniku nr 4 do rozporządzenia nowej grupy paragrafów wydatków, w której należy klasyfikować wyłącznie wydatki w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą, stosowaną dla środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, tj. odpowiednio „1”, „2”, „5”, „6”, „7” (w zakresie budżetu środków europejskich), „8”, „9” (zmiany w załączniku nr 3 i 4 do rozporządzenia);
 3. powołania nowych form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, tj. instytucji gospodarki budżetowej, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych w zakresie wprowadzenia
 4. zmiany brzmienia paragrafów dochodów i wydatków obejmujących określone dotacje (zmiany w załączniku nr 3 i 4 do rozporządzenia)

Budżetem środków europejskich szczegółowo zajmę się w kolejnym artykule i opiszę, co w związku z tym będzie trzeba wykonać  w systemie Budżet.

W uzasadnieniu czytamy również, że w odniesieniu do

 1. gospodarstw pomocniczych,
 2. państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
 3. samorządowych funduszy celowych,
 4. wydzielonych rachunków dochodów własnych utworzonych przez jednostki budżetowe
 5. oraz funduszy motywacyjnych utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),

które nie mają odpowiednika w nowej uofp będą miały nadal zastosowanie podziałki klasyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w  sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.).

Ustawa – Przepisy wprowadzające nową uofp (Dz. U Nr 157, poz. 1241) przewidują okresy przejściowe dla zakończenia procesu przekształcania i likwidacji gospodarstw pomocniczych i państwowych zakładów budżetowych, części samorządowych zakładów budżetowych oraz samorządowych funduszy celowych do dnia  31.12.2010 r.

Ponadto, zgodnie z  art. 93  tej ustawy terminy likwidacji wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych ustalone zostały do 31 grudnia 2010 r.

Art. 93. 1. Utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1:
1)   nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych;
2)   środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy odpowiednio państwowej jednostki budżetowej albo samorządowej jednostki budżetowej.
3. Środki pieniężne jednostek budżetowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przekazane na rachunek pomocniczy, mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r.
4. Środki pieniężne niewykorzystane w terminie, o którym mowa w ust. 3, państwowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu państwa, a samorządowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozstrzygnięcie powyższe umożliwi ujmowanie w podziałkach klasyfikacji budżetowej przepływów finansowych wskazanych jednostek sektora finansów publicznych oraz wyodrębnionych rachunków bankowych, których nowa uofp nie obejmuje.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • paragraf 231 dochodów budżetowych
 • paragraf 2820 klasyfikacji budżetowej

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum