Coraz częściej jednostki samorządu dysponują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Można go używać do przesyłania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej na podstawie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.06.2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115 poz.781 z późn. zm.) – § 12 ust. 2.

§ 12. 1. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania: Rb-ST, Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34, Rb-PDP do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.- adnotacja o zmianach : ogłoszonymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050. ), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dane ze sprawozdania Rb-PDP są przekazywane z regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

Izba nie ma prawa odmówić przyjęcia sprawozdań przekazanych w ten sposób. Osobom podpisującym sprawozdania ręcznie oszczędzi to wiele czasu. Jak na razie gminy muszą złożyć papierową wersje Rb-PDP niezależnie od wersji elektronicznej.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum