Jak już od pewnego czasu się utarło mam dla Ciebie prezent w postaci programiku, który policzy ci na podstawie Rb-27S  i Rb-28S odpowiednio dochody i wydatki bieżące i majątkowe i zapisze w postaci pliku xml, który wczytasz do sprawozdania Rb-NDS.   Programik wykorzystasz w chwili, kiedy będziesz już mieć gotowe roczne Rb-27S  i Rb-28S.

Sprawozdania jeszcze  wykonujesz na mocy rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 8.02.2010 r. Nr 20 poz. 103) z drobnymi zmianami, o których za chwilę. Zmieniło się  rozporządzanie w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Już nie obowiązuje stare (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247). Mamy nowe Dz.U.Poz.344 z dnia 25 października 2013 r. Opiszę najważniejsze zmiany w kolejnym artykule.

Jednostki budżetowe składają sprawozdania w formie papierowej i pliku elektronicznego do swoich jst o ile zarząd (wójt, burmistrz, prezydent) nie zarządzi wyłącznie przekazywania elektronicznego.

Miesięczne sprawozdania Rb-27S i Rb-28s za styczeń do 10-go lutego sporządzasz już według nowego rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej  Dziennik Ustaw z 23 stycznia 2014 poz. 119

W dniu 31 stycznia pojawiła się nowa aktualizacja SJO BeSTii, w której możesz sporządzić sprawozdania zgodnie z najnowszymi przepisami.

Jednostki samorządu terytorialnego składają zbiorcze sprawozdania elektronicznie za pomocą BeSTii do właściwego terytorialnie RIO:

Do dnia 10 lutego 2013 r. (poniedziałek)

 1. Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – zarządy jst składają w formie dokumentu dysponentowi przekazującemu dotację oraz do wiadomości RIO

Do dnia 17 lutego 2013 r. (termin ustawowy 15.02. przypada w wolny dzień od pracy)

 • Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – zarządy jednostek samorządu terytorialnego składają w formie dokumentu dysponentowi głównemu przekazującemu dotację oraz do wiadomości RIO i delegaturze NIK.

Do dnia 20 lutego 2013 r. 

 1. Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
 2. Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
 3. Rb-ST – roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
 4. Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
 5. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (zbiorcze – jednostki posiadające zobowiązania wymagalne sporządziły je po raz pierwszy do 1 lutego 2014)
 6. Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 7. Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności (organ – tego sprawozdania nie wykonują jednostki)
 8. Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (organ)
 9. Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gmin i miast na prawach powiatu (organ)
 10. Rb-30S – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
 11. Rb-34S – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Z systemu Sprawozdania w wersji Z możesz wygenerować plik *.xml, który zawiera sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S. Podstawowe dane do nich możesz automatycznie pobrać z systemu Budżet.

Sprawozdania w wersji Se pozwolą Ci zsumować automatycznie sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S  z jednostek podległych z wersji J (Je) i przekazać je elektronicznie do Bestii. Również dla sprawozdań Rb-N, Rb-Z,  Rb-3x, Rb-50 wygenerujesz odpowiednie plik *.xml, które wczytasz do BeSTii. Pozostałe sprawozdania (organu) wykonujesz bezpośrednio w BeSTii. Formularze w arkuszu kalkulacyjnym dla jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego możesz pobrać tutaj:

Rb-UZ_jednostkowe.xls

Rb-UZ_zbiorcze.xls

Na sporządzenie sprawozdań Rb-N i Rb-Z  samorządowe instytucje kultury, SPZOZ i samorządowe osoby prawne mają termin 37 dni od zakończenia roku i do dnia 7 lutego powinny je przekazać do jst. Jst przekazuje je do RIO w terminie 56 dni od zakończenia roku tj. do 25 lutego. Na stronie Ministerstwa Finansów są formularze dla jednostek z osobowością prawną.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • rb un

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum