W prywatnym kalendarzu z pewnością masz zaznaczone, że 1 czerwca jest Dniem Dziecka. W związku z tym, że jest to piątek, wiele instytucji organizuje różne  atrakcje dla dzieci przez cały weekend.

Wiele informacji znajdziesz na stronach internetowych. Przykłady: Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Szczecin, … Pewnie też twoje dzieci będą miały własne propozycje spędzenia tego weekendu. Porozmawiaj z nimi i bawcie się razem wspaniale. Na końcu wpisu znajdziesz filmik, który, mam nadzieję, wprawi cię w radosny nastrój i wywoła chęć do zabawy. Oddaj się zabawie. Możesz nawet z dziećmi sąsiadów, jeśli twoje już dorosły i nie masz jeszcze wnuków. To pomaga nabrać dystansu do zawodowych obowiązków.

A od poniedziałku?

Do dnia 10 czerwca 2012 r.

jednostki budżetowe przekazują w formie papierowej i elektronicznej

  1. Rb-27S – miesięczne  sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za luty 2012
  2. Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za luty 2012

Zwróć uwagę, że podaje się w tych sprawozdaniach kwoty tylko w kolumnach plan i wykonanie.

Do dnia 15 czerwca
komisja rewizyjna, która od dnia 31 maja na podstawie art.270 przystępuje do pracy, by rozpatrzeć sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3.  przedstawia radzie wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. We wniosku tym konieczne jest umieszczenie informacji czy komisja dopełniła wszystkich czynności zapisanych w art.270.
Do dnia 30 czerwca

  1. rada (organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego)  rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zgodnie z zapisami art.271
  2. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1))  z zastrzeżeniem, że mogą przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Art. 271.
1. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze:
1)   sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)   sprawozdaniem finansowym;
3)   opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268;
4)   opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
5)   informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
6)   stanowiskiem komisji rewizyjnej.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

A teraz uśmiechnij się a może zakołysz w rytm muzyki? To dla twojego wewnętrznego dziecka – niech i ono się cieszy!

To była żartobliwa interpretacja poniższej piosenki. Teraz już oficjalny teledysk:

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum