W dniu 6 kwietnia MF przedstawiło projekt kolejnych zmian w klasyfikacji budżetowej. Zmiany są związane z ustawą o podatku od wydobycia kopalin, która wejdzie w życie w dniu 18 kwietnia 2012.

W uzasadnieniu przeczytasz:

[...] Proponowane zmiany wynikają z potrzeby wyodrębnienia w klasyfikacji budżetowej poprzez dodanie nowego rozdziału „75630 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin” i paragrafu dochodów „015 Podatek od wydobycia niektórych kopalin” wpływów z podatku od wydobycia niektórych kopalin, w związku z opublikowaniem w dniu 3 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) wchodzącej w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.

Proponuje się, aby przepisy projektu rozporządzenia weszły w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r., tj. w terminie, w którym wchodzi w życie ww. ustawa wprowadzająca przedmiotowy podatek. Z uwagi na wskazany wyżej termin konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie proponowanych podziałek klasyfikacji w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia umożliwiających ewidencjonowanie wpływów z tego tytułu, zatem niniejszy projekt wymaga przyjęcia pilnego trybu.

W treści rozporządzenia czytamy:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296, poz. 1758) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75629 Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych” dodaje się rozdział 75630 w brzmieniu: 75630 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin
  2. w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) po paragrafie „014 Podatek od towarów i usług” wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 015 w brzmieniu: „015 Podatek od wydobycia niektórych kopalin”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • klasyfikacja budżetowa 2015 tekst jednolity
  • klasyfikacja budżetowa 2016 tekst jednolity

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum