Trwa dyskusja nad zmianami, które wprowadza nowa ustawa o finansach publicznych.

Popatrz na propozycję rozwiązania dla art.236 przedstawioną przez Annę Kuźmik z Wydziału Budżetu w Urzędzie Miasta Rzeszów. To jest efekt pracy, przemyśleń i dyskusji wszystkich pracowniczek tego wydziału. Rozwiązanie prezentowane jest w programie Budżet 3.0:

Wydatki – nowa ustawa.pdf

Przytoczę jeszcze treść tego artykułu.

Art. 236.  ustawy o finansach publicznych

1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.
3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

2) dotacje na zadania bieżące;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Art. 5. (fragment)

1. Środkami publicznymi są:

1) dochody publiczne;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

Co należy pokazać w załączniku?

W wielu budżetach już pokazujemy dochody i wydatki z cytowanego wyżej art. 5. Robimy to na dwa sposoby

  1. zakładając grupę działów, która obejmuje te środki
  2. podpinając odpowiednie paragrafy do zdefiniowanej grupy paragrafów. Tutaj uwaga – nazwa grupy ma ograniczoną ilość znaków i próba wpisania długiego tekstu kończy się jego automatycznym skróceniem. Taki przypadek występuje na wydruku, który jest w pliku pdf. Proponuję w nazwie grupy zamiast sformułowania: “finansowane ze środków…”  użyć np.:”z udziałem środków z UE i innych”

W zasadzie w grupach paragrafów w stosunku do obecnego stanu pojawia się dodatkowa grupa: świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wystarczy ją zdefiniować w słowniku i podpiąć paragrafy, które do niej należą.

Niejasny jest zapis w punkcie 3.1) art.236. Do tego zagadnienia wrócimy niebawem.


Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum