Już od pewnego czasu trwają dyskusje na temat tego sprawozdania i przedstawiane są różne interpretacje jak je należy sporządzić. Na Forum RIO Adam Głębski udziela informacji na ten temat, którą przytoczę dla twojej wygody w całości:

Uprzejmie informujemy, iż do końca czerwca zostanie udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@, w której zostaną wprowadzone ostateczne poprawki umożliwiające obsługę sprawozdań Rb-34s.
Sprawozdania te – zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (MF) przekazane Wykonawcy systemu – będą obsługiwane zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Jednostka oświatowa JST zobowiązana do sporządzania sprawozdań Rb-34S pólrocznych/rocznych z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych powinna sporządzać tylko jedno sprawozdanie dla rachunku o którym mowa wyżej.
  2. Jednostka samorządu terytorialnego powinna sporządzać jedno zbiorcze sprawozdanie Rb-34S.
Oznacza to m.in. iż wszystkie rozdziały powinny być na jednym formularzu.

Art. 223.
1. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:
1)   ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2)   z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:
1)   jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
2)   źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
3)   przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
4)   sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
3. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.
4. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Nie wiem czy będzie zmiana rozporządzenia czy tylko pismo MF z uszczegółowieniem instrukcji sporządzania tego sprawozdania. To pewnie wyjaśni się za kilka dni. W obowiązującym rozporządzeniu znajduje się zapis:

§ 14.

  1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach. [...]

Co to oznacza dla ciebie w praktyce?

Jeśli w uchwale budżetowej został przyjęty twój plan finansowy dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z różnych tytułów pozyskiwania dochodów (czytaj klasyfikowanych w  różnych rozdziałach), to zgodnie z tym zapisem potrzebujesz wewnętrznie sporządzić sprawozdania dla każdego rozdziału a następnie dokonać odpowiedniego sumowania. To łączne sprawozdanie w wersji papierowej i elektronicznej przekazujesz do swojego jst.

Jak rozwiązałam to w Sprawozdaniach firmy Delfin?

W wersji jednostkowej możesz sporządzić sprawozdania z każdego tytułu a program zsumuje je automatycznie na wydruku łącznego sprawozdania. W opcji wyślij do jst zostaną przekazane sprawozdania ze wszystkich tytułów. To pozwoli na poziomie jst uzyskać sprawozdania zbiorcze z każdego tytułu i zbiorcze łącznie ze wszystkich. Dla tego ostatniego w postaci jednego sprawozdania wygenerujesz xml do BeSTii.

O szczegółowych instrukcjach poinformuję cię w najbliższych dniach. Jeśli masz pytania, to proszę zadaj je poniżej.

P.S. W różnych opracowaniach dostępnych w internecie pojawiały się opinie, że należy wykonać również sprawozdanie Rb-34 za okres do 30 czerwca. Rozmawiałam w tej sprawie z Małogorzatą Natoniewską naczelnikiem Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń w RIO Lublin. Stanowisko izby w tej sprawie jest następujące: nie sporządza się sprawozdania Rb-34 w 2011 roku. Środki ze zlikwidowanych w ubiegłym roku rachunków dochodów własnych zostały udostępnione do wykorzystania w terminie do 30 czerwca 2011 na wyodrębnionych rachunkach. Niewykorzystane w dniu 30 czerwca zostaną przekazane do budżetu. Tę sytuację można porównać do wydatków niewygasających z Rb-28S. Na koniec roku pewna kwota jest odprowadzana na wyodrębniony rachunek i wydatkowana zgodnie z planem finansowym wydatków niewygasających. Z tych planów już nie sporządza się sprawozdania.

Jedna odpowiedź do “Jak sporządzić sprawozdanie Rb-34S za półrocze 2011?”

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum