kartka-grudzien6pon

Zapraszam cię do zapoznania się z artykułem na temat trzeciej metody prowadzenia inwentaryzacji opisanej w art. 26 pkt 3  ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami) dla:

środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw  zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

W praktyce jednak najwygodniej jest zaplanować inwentaryzację metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników na ostatni kwartał roku obrotowego. Umożliwi to przede wszystkim dużą zbieżność z danymi na koniec roku, a poza tym trzeba pamiętać, iż w wielu przypadkach te składniki, które zaplanowaliśmy inwentaryzować np. metodą potwierdzenia salda, w istocie jesteśmy zmuszeni inwentaryzować metodą weryfikacji. Tak jest na przykład w odniesieniu do należności, gdy kontrahenci milczą i nie odsyłają nam potwierdzeń salda.

Autor: dr Katarzyna Trzpioła, Źródło: Portal Finansowo-Księgowy  publikacja Biuletyn BDO.pl

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum