kartka-listopad-19ptInwentaryzacja odbywa się na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia MF.

Z obowiązujących przepisów nie wynika, że konieczne jest posiadane instrukcji inwentaryzacyjnej. Jak wnoszę z zdanego pytania w dyskusjach warto taką instrukcję w jednostce posiadać. Dodatkowo w jednostce samorządu wszystkie jednostki powinny posiadać identyczne zasady rachunkowości (inaczej trudno będzie wykonać prawidłowo bilans skonsolidowany).

Kierownik jednostki powinien określić w formie zarządzenia podstawowe zasady inwentaryzacji. W nich powinny się znaleźć następujące ustalenia:

  1. jakie rodzaje składników aktywów i pasywów obejmie inwentaryzacja i jakie jej formy zostaną zastosowane w stosunku do nich
  2. dzień, na który dokonuje się inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
  3. skład komisji inwentaryzacyjnej dla poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Przepisy regulują tylko formy inwentaryzacji i ich częstotliwość.

  1. ustawa o rachunkowości  z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 152, poz.1223; Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) art. 26 i 27
  2. rozporządzenie o szczególnych w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 16 lipca 2010 r., Nr 128, poz. 681.

Art. 26. 1. (36) Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:
1)   aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
2)   aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów – drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
3)   środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.
2. Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.
3. Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ust. 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:
1)   składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym;
2)   zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową – przeprowadzono raz w ciągu 2 lat;
3)   (37) nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – przeprowadzono raz w ciągu 4 lat;
4)   zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki – przeprowadzono raz w roku;
5)   zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną – przeprowadzono raz w roku.
4. (38) Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
5. (39) Można odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji:
1)   w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, jeżeli zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 3 jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych;
2)   w przypadku połączenia lub podziału jednostek, z wyjątkiem spółek kapitałowych, jeżeli strony w drodze umowy pisemnej odstąpią od przeprowadzenia inwentaryzacji.
Art. 27. 1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych.
2. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
____________________________________________________________________
37) Art. 26 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz.U.08.63.393) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r.

38) Art. 26 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz.U.08.63.393) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r.

39) Art. 26 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz.U.08.63.393) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r.
Przykłady instrukcji inwentaryzacyjnych

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum