Zastanawiam się, jakich informacji poszukujesz wpisując do wyszukiwarki hasło Rb-ZN? Z pewnością masz zdecydowanie większą wiedzę i doświadczenie w wypełnieniu takiego sprawozdania niż ja. Potrafisz ze swoich ksiąg rachunkowych i pomocniczych ewidencji wyjąć wszystkie niezbędne informacje, by je sporządzić.

Ostatnio rozmawiałam z kilkoma skarbnikami i zadawałam im pytanie: Czy jest możliwe takie zaprojektowanie systemu finansowo-księgowego, który automatycznie wypełniałby sprawozdania o zobowiązaniach i należnościach? Wszystkie jednym głosem odpowiadały na to pytanie - Nie, tylko człowiek jest w stanie wybrać wszystkie te informacje. Maszyna tego nie zrobi.

Ponieważ od lat myślę, jak przenosić procesy wykonywane na papierze do systemów informatycznych i od lat obserwuję wiele różnorodnych rozwiązań, to nadal będę drążyć ten temat i pytać dlaczego nie? Maszyna sama niczego nie robi. Program się pisze, by ją nauczyć, jak obliczać konkretne rzeczy a dane wpisuje się tak, by program wiedział, które dane do czego używać. Czy katalog przypadków jest tak ogromny, że nie można zdefiniować klucza, by je uczynić zrozumiałymi dla programu komputerowego?

W czym mogę Ci pomóc przy sporządzaniu tego nowego sprawozdania Rb-ZN?

Z rozporządzenia w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247 mogę wyjąć odpowiedzi na kilka pytań:

Kto wykonuje sprawozdanie Rb-ZN?

§ 5.

 1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na podstawie własnej ewidencji księgowej oraz sprawozdań jednostkowych, o których mowa w ust. 2, sporządzają sprawozdania łączne Rb-ZN w zakresie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa i przekazują je właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań zleconych.
 2. Samorządowe jednostki organizacyjne realizujące bezpośrednio zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami sporządzają sprawozdania jednostkowe, a następnie przekazują sprawozdania przewodniczącym zarządu jednostek samorządu terytorialnego.

Komu potrzebne są i do czego sprawozdania Rb-ZN?

§ 5.

3. Sprawozdania Rb-ZN stanowią dla dysponentów środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, podstawę do sporządzania sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N w zakresie odpowiednio zobowiązań lub należności Skarbu Państwa.

Jakie elementy sprawozdań Rb-Z i Rb-N występują w sprawozdaniu Rb-ZN?

§ 3.

Sprawozdanie Rb-ZN składa się z następujących części:

 1. część A – Zobowiązania według tytułów dłużnych;
 2. część B – Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Część A, to dwie pozycje przedmiotowe z Rb-Z:

 1. E2. kredyty i pożyczki w rozbiciu na dwie podpozycje: E2.1. krótkoterminowe i E2.2. długoterminowe w stosunku do wierzycieli podzielonych na 10 grup podmiotowych
 2. E4. wymagalne zobowiązania w rozbiciu na dwie podpozycje: E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług oraz E4.2. pozostałe. Obie pozycje również należy pokazać podmiotowo w stosunku do wierzycieli z podanych 10 grup.

Część B, to trzy pozycje przedmiotowe z Rb-N:

 1. N3. Gotówka i depozyty w rozbiciu na: N3.1. Gotówka, N3.2. Depozyty na żądanie, N3.3. Depozyty terminowe w stosunku do dłużników podzielonych na 10 grup podmiotowych
 2. N4. Należności wymagalne w rozbiciu na: N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług oraz N4.2. pozostałe w stosunku do dłużników podzielonych na 10 grup podmiotowych
 3. N5. Pozostałe należności w rozbiciu na: N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług, N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej w stosunku do dłużników podzielonych na 10 grup podmiotowych

§ 6.
2. Jednostki sporządzają tylko te rodzaje sprawozdań oraz w takim zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zaciągać określone zobowiązania lub posiadać należności.

Szczegółową instrukcję zawiera załącznik Nr 9 do wymienionego rozporządzenia w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Czy według Ciebie można zautomatyzować wykonywanie tego sprawozdania? Jeśli nie, to dlaczego?

Informację, jak umieścić swoją odpowiedź poniżej znajdziesz na tym blogu. Przeczytaj, jeśli potrzebujesz pomocy.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • sprawozdanie zn w sprawozdawczości budżetowej
 • GRUPY DO SPRAWOZDAŃ RB-Z
 • instrukcja rb-n
 • rb n instrukcja
 • rb n instrukcja wypełniania
 • sprawozdanie rb-zn jak wypełnić
 • sprawozdanie rbn

3 Odpowiedzi do “Instrukcja wykonania sprawozdania Rb-ZN”

 • Anna:

  Tekst bardzo pomocny od dzisiaj będę napewno częstym gościem na tej stronie Ania

 • Kasia:

  Tak i owszem, ale zastanawiam się czy we wierszu depozyty…, należy wykazać różnicę z RB 50 DOCHODY WYKONANE (dotacje) a Rb 50 wydatki wykonane, to przecież zawsze na każdy moment sprawozdawczy, będzie należność Skarbu Państwa.

 • janka:

  Poszukuję dekretacji księgowej dotyczącej opłaty za kartę parkingową zgodnie z nowym rozporządzeniem od dnia 01.07.2014r. Opłaty pobierane są w PZO.
  Jak powinna być poprawnośc dekretacji wpłat oraz wpłat do wyjaśnienia(są to wpłarty dokonane na rachunek jednostki , ale osoba jeszcze nie złożyła wniosku o wydanie karty parkigowej, ale nie spełnia warunków do uzyskania takiej kart). Jest to zadanie zlecone.Proszę o pilny kontatk osób , które podpowiedziały by jak powinno być prawidłowo w/w dekretacja opłat .

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum