Zastanawiam się, jakich informacji poszukujesz wpisując do wyszukiwarki hasło Rb-ZN? Z pewnością masz zdecydowanie większą wiedzę i doświadczenie w wypełnieniu takiego sprawozdania niż ja. Potrafisz ze swoich ksiąg rachunkowych i pomocniczych ewidencji wyjąć wszystkie niezbędne informacje, by je sporządzić.

Ostatnio rozmawiałam z kilkoma skarbnikami i zadawałam im pytanie: Czy jest możliwe takie zaprojektowanie systemu finansowo-księgowego, który automatycznie wypełniałby sprawozdania o zobowiązaniach i należnościach? Wszystkie jednym głosem odpowiadały na to pytanie - Nie, tylko człowiek jest w stanie wybrać wszystkie te informacje. Maszyna tego nie zrobi.

Ponieważ od lat myślę, jak przenosić procesy wykonywane na papierze do systemów informatycznych i od lat obserwuję wiele różnorodnych rozwiązań, to nadal będę drążyć ten temat i pytać dlaczego nie? Maszyna sama niczego nie robi. Program się pisze, by ją nauczyć, jak obliczać konkretne rzeczy a dane wpisuje się tak, by program wiedział, które dane do czego używać. Czy katalog przypadków jest tak ogromny, że nie można zdefiniować klucza, by je uczynić zrozumiałymi dla programu komputerowego?

W czym mogę Ci pomóc przy sporządzaniu tego nowego sprawozdania Rb-ZN?

Z rozporządzenia w Dzienniku Ustaw z 2010 r. Nr 43 poz. 247 mogę wyjąć odpowiedzi na kilka pytań:

Kto wykonuje sprawozdanie Rb-ZN?

§ 5.

 1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na podstawie własnej ewidencji księgowej oraz sprawozdań jednostkowych, o których mowa w ust. 2, sporządzają sprawozdania łączne Rb-ZN w zakresie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa i przekazują je właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań zleconych.
 2. Samorządowe jednostki organizacyjne realizujące bezpośrednio zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami sporządzają sprawozdania jednostkowe, a następnie przekazują sprawozdania przewodniczącym zarządu jednostek samorządu terytorialnego.

Komu potrzebne są i do czego sprawozdania Rb-ZN?

§ 5.

3. Sprawozdania Rb-ZN stanowią dla dysponentów środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, podstawę do sporządzania sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N w zakresie odpowiednio zobowiązań lub należności Skarbu Państwa.

Jakie elementy sprawozdań Rb-Z i Rb-N występują w sprawozdaniu Rb-ZN?

§ 3.

Sprawozdanie Rb-ZN składa się z następujących części:

 1. część A – Zobowiązania według tytułów dłużnych;
 2. część B – Należności oraz wybrane aktywa finansowe.

Część A, to dwie pozycje przedmiotowe z Rb-Z:

 1. E2. kredyty i pożyczki w rozbiciu na dwie podpozycje: E2.1. krótkoterminowe i E2.2. długoterminowe w stosunku do wierzycieli podzielonych na 10 grup podmiotowych
 2. E4. wymagalne zobowiązania w rozbiciu na dwie podpozycje: E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług oraz E4.2. pozostałe. Obie pozycje również należy pokazać podmiotowo w stosunku do wierzycieli z podanych 10 grup.

Część B, to trzy pozycje przedmiotowe z Rb-N:

 1. N3. Gotówka i depozyty w rozbiciu na: N3.1. Gotówka, N3.2. Depozyty na żądanie, N3.3. Depozyty terminowe w stosunku do dłużników podzielonych na 10 grup podmiotowych
 2. N4. Należności wymagalne w rozbiciu na: N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług oraz N4.2. pozostałe w stosunku do dłużników podzielonych na 10 grup podmiotowych
 3. N5. Pozostałe należności w rozbiciu na: N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług, N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej w stosunku do dłużników podzielonych na 10 grup podmiotowych

§ 6.
2. Jednostki sporządzają tylko te rodzaje sprawozdań oraz w takim zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zaciągać określone zobowiązania lub posiadać należności.

Szczegółową instrukcję zawiera załącznik Nr 9 do wymienionego rozporządzenia w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

Czy według Ciebie można zautomatyzować wykonywanie tego sprawozdania? Jeśli nie, to dlaczego?

Informację, jak umieścić swoją odpowiedź poniżej znajdziesz na tym blogu. Przeczytaj, jeśli potrzebujesz pomocy.

3 Odpowiedzi do “Instrukcja wykonania sprawozdania Rb-ZN”

 • Anna:

  Tekst bardzo pomocny od dzisiaj będę napewno częstym gościem na tej stronie Ania

 • Kasia:

  Tak i owszem, ale zastanawiam się czy we wierszu depozyty…, należy wykazać różnicę z RB 50 DOCHODY WYKONANE (dotacje) a Rb 50 wydatki wykonane, to przecież zawsze na każdy moment sprawozdawczy, będzie należność Skarbu Państwa.

 • janka:

  Poszukuję dekretacji księgowej dotyczącej opłaty za kartę parkingową zgodnie z nowym rozporządzeniem od dnia 01.07.2014r. Opłaty pobierane są w PZO.
  Jak powinna być poprawnośc dekretacji wpłat oraz wpłat do wyjaśnienia(są to wpłarty dokonane na rachunek jednostki , ale osoba jeszcze nie złożyła wniosku o wydanie karty parkigowej, ale nie spełnia warunków do uzyskania takiej kart). Jest to zadanie zlecone.Proszę o pilny kontatk osób , które podpowiedziały by jak powinno być prawidłowo w/w dekretacja opłat .

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum