dom-zimaMinęła “gorączka” Sylwestrowej nocy. Wierzę, że masz wiele zapału i energii po świątecznym wypoczynku i całkowitej zmianie  swojej aktywności. Dla nas “gorący” okres dopiero się rozpocznie.

Potrzebujesz siły, koncentracji, dobrej organizacji pracy i efektywnej współpracy ze wszystkimi, od których zależy dobry końcowy efekt pracy w nadchodzących tygodniach. Z pewnością przydałaby się odrobina wsparcia między praktykami. Wierzę, że znajdziesz jej tutaj trochę.

Przeglądam informacje w internecie i przywołam te, które według mojej oceny mogą ci  być pomocne. Jeśli masz inne, którymi zechcesz się podzielić, to proszę pisz w komentarzach lub wyślij e-mail do mnie.

Dzisiaj kilka komunikatów z RIO Lublin:

 1. w sprawie zmiany ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)
 2. w sprawie finansowego wspierania sportu przez jednostki samorządu terytorialnego – 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
 3. nowy formularz arkusza prognozy kwoty długu

Na stronie BIP RIO Warszawa znajdziesz plik z informacjami o najnowszych zmianach w prawie między innymi o:

 1. zmiany w ustawie o ochronie środowiska
 2. zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach

RIO  Białystok przekazuje informacje o zasadach sporządzenia sprawozdania o średnim wynagrodzeniu nauczycieli za rok 2010.W Dz.U Nr 6 z 2010 r. poz. 35 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela terminarz kolejnych prac przedstawia się następująco:

 • 20 stycznia mija termin opracowania analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – art. 30a ust. 1
 • 31 stycznia mija termin obliczenia kwoty różnicy obliczonej zgodnie z art. 30a ust. 2 i wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających (o ile różnica wystąpiła) – art. 30a ust.3
 • 10 lutego – mija termin sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 30a ust 4
 • 7 dni od daty sporządzenia sprawozdania – przedłożenie sprawozdania:
 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej (wersja papierowa i elektroniczna)
 2. organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego,
 3. dyrektorom szkół prowadzonych przez jednostkę
 4. związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli

Przedkładanie do izb sprawozdań w dwóch formach papierowej oraz elektronicznej ma sens jedynie wtedy, gdy wersje elektroniczne z wszystkich JST (a przynajmniej z większości JST) będą mogły zostać łatwo poddane dalszemu przetwarzaniu np. porównaniu wydatków na wynagrodzenia z wielkością subwencji oświatowej w skali danego województwa.

W przeciwny razie składanie obok wersji tradycyjnej także wersji elektronicznej sprawozdania należałoby traktować jako zbędne obciążanie JST dodatkową pracą.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom o formę elektronicznej wersji sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego udostępniamy do pobrania i wykorzystania – opracowany przez Zespół ds. Rozwoju Technologii Informatycznych przy KR RIO – elektroniczny wzór sprawozdania do wypełnienia - wzór dla jednostek poległych RIO Białystok

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • rio lublin
 • rio warszawa

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum