15 stycznia upłynął termin, w którym powinnaś dokonać inwentaryzacji. Teraz do 25 marca masz czas, by

 1. porównać wyniki inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych oraz sporządzić wyjaśnienie i rozliczyć powstałe różnice
 2. sporządzić i sprawdzić zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i wszystkich ksiąg pomocniczych

Zaplanuj i zorganizuj swoja pracę, by uniknąć niepotrzebnego stresu. Pamiętaj, że po drodze masz jeszcze miesięczne sprawozdania za marzec. I trochę innych spraw, o których musisz pamiętać. Przypomnę ci więc, że weryfikacji podlegają:

 1. kompletność ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących rozrachunków – musisz przeanalizować salda na kontach rozrachunkowych. Analizuj zapisy i salda, które mogą być nieprawidłowe w wyniku błędnego zaksięgowania operacji powodujących powstanie należności lub zobowiązania.  Sprawdź też należności z tytułu odsetek. Na marginesie: jeśli masz jeszcze system księgowy, który nie umożliwia wyliczenia obu sald kont rozrachunkowych, to szybko zaplanuj zmianę takiego oprogramowania. W razie kontroli będą kłopoty a z pewnością ich nie chcesz.
 2. umowy i uzgodnienia z kontrahentami – musisz sprawdzić kompletność dokumentów, własnych i obcych, dotyczących danego okresu sprawozdawczego.
 3. książka pism przychodzących-wychodzących. Tutaj sprawdź czy wszystkie dokumenty dotyczące rozrachunków, które wpłynęły do jednostki, zostały przekazane w odpowiednich terminach do realizacji do właściwych komórek organizacyjnych (zgodnie z określonymi w jednostce zasadami obiegu dokumentów księgowych).
 4. rozliczenia i roszczenia, w tym uzyskanie opinii i ekspertyz prawnych –  dokonaj przeglądu spraw wymagających uzgodnień i znajdujących się w sądzie lub zasądzonych z punktu widzenia prawidłowości ujęcia tych rozliczeń i roszczeń spornych w księgach rachunkowych.

Sprawdzasz też realność aktywów i pasywów. W tym celu:

 1. Analizujesz prawidłowość wyceny i ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych -
  • sprawdzasz prawidłowość stosowania metod dokonywania odpisów amortyzacyjnych (stawek amortyzacyjnych, metod naliczania amortyzacji itp.)
  • sprawdzasz zachowanie terminów inwentaryzacji i prawidłowości jej rozliczenia,wyksięgowanie z ewidencji lub przekwalifikowanie tych aktywów, które nie spełniają kryteriów uznawania za środki trwałe, pozostałe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.
 2. Analizujesz prawidłowość wyceny i ewidencji należności
  • sprawdzasz poprawność naliczenia odsetek od należności,
  • sprawdzasz prawidłowość wyceny i rozliczenia transakcji w walutach obcych,
  • oceniasz prawdopodobieństwa zapłaty należności i prawidłowości dokonania odpisów aktualizujących należności,
  • sprawdzasz prawidłowość rozliczeń w zakresie udzielonych dotacji,
  • dokonujesz kontroli należności od pracowników z tytułu zaliczek, delegacji, pożyczek itp.

Na zamkniecie ksiąg masz czas do 31 marca. Wrócę jeszcze do tego tematu i do samych elementów sprawozdania finansowego. Powodzenia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum