kartka-a-czerwonym-wrzesień1310Wielkość deficytu/nadwyżki powinna być określana dla projektu budżetu, uchwały budżetowej i na kolejnych etapach wykonywania budżetu. Różnica między kwotą dochodów minus kwota wydatków jest nazywana:

1. deficytem, gdy jest ujemna

2. nadwyżką, gdy jest dodatnia

Deficyt nie oznacza, że jednostce brakuje środków na realizację wydatków i nie wskazuje na złą sytuację finansową jednostki.

Jak ustawodawca definiuje te pojęcia?

Art. 217.
1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1)   sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
2)   kredytów;
3)   pożyczek;
4)   prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
5)   nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;
6)   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Jak widać z powyższego zapisu (ust.2) ustawodawca zamyka katalog przychodów, którymi może zostać sfinansowany deficyt. Należy zwrócić uwagę, że zmieniła się (a właściwie doprecyzowano) definicja wolnych środków – punkt 6.
Deficyt pojawia się przede wszystkim w sytuacji, kiedy wydatki inwestycyjne nie mogą zostać pokryte z bieżących wpływów. Często w praktyce zdarza się, że jednostka posiadając do wykorzystania środki z poprzednich okresów (nadwyżka, wolne środki) zwiększa na dany rok wydatki, by zbilansować w projekcie obie strony budżetu.
Jeśli w projekcie pojawia się nadwyżka, to należy wskazać jej przeznaczenie. Jeśli nadwyżka ujawni się po zakończeniu roku, to należy ją rozdysponować w kolejnym roku.
Występowanie nadwyżki nie jest jednoznaczne z posiadaniem przez jednostkę dobrej kondycji finansowej. Jednostki sektora finansów publicznych nie są podmiotami, które działają w celu osiągnięcia zysku. Nadwyżka może świadczyć o:
  1. Konieczności podejmowania kroków przyczyniających się do wygospodarowania środków na spłaty zaciągniętych kredytów w kolejnych latach – wówczas tnie się wydatki, by stworzyć nadwyżkę z przeznaczeniem na spłatę długów
  2. Niewłaściwym wykonywaniu zadań publicznych i złym zarządzaniu środkami publicznymi – szczególnie w sytuacji, kiedy występuje przez dłuższy okres czasu

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • wolne środki definicja
  • budzet zamyka sie nadwyzka a kredyt wzietyna deficyt
  • niedobór w budzecie

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum