Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zbigniew Wójcik zwrócił się 3 stycznia br. do Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych (Rb-Z i Rb-N), sporządzanych przez powiatowe urzędy pracy należy ujmować zobowiązania i należności Funduszu Pracy, powstałe w tych jednostkach z tytułu gospodarowania środkami funduszu. W dniu 2 marca otrzymał odpowiedź  dyrektora departamentu Piotra Marczaka, w której możesz przeczytać następujące wyjaśnienie:

Najistotniejsze w tym zakresie jest określenie statusu środków będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz fakt, czy informacje z powyższych operacji nie są dublowane w sprawozdaniach przekazywanych przez samorządy oraz w sprawozdaniach Funduszu Pracy.

Status środków reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008.69.415 z póź. zm.)

Art. 9. 1.Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:

[...]

2a1.Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

2a2.Środki, o których mowa w ust. 2a1, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy są przeznaczane w szczególności na zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 92, 94, 96, 98 i 99.

2b.Kwota środków, o której mowa w ust. 2a1, jest przekazywana samorządom powiatowym w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok.

2c.Przekazane samorządom powiatowym kwoty środków, o których mowa w ust. 2a1, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.5)).

2d.Starosta może ze środków Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, zrefundować część poniesionych z budżetu powiatu kosztów kwalifikowalnych w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12) realizacji projektów poniesionych na:

1) ocenę, w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,

2) pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,

3) zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiatowego urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

- do wysokości 3 % kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

[...]

W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy z dnia 7.10.2011 (Dz.U.11.221.1317) czytamy:

§ 9.

Kierownicy jednostek, o których mowa w § 3, realizując zadania finansowane ze środków Funduszu, są obowiązani, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych jednostki, do:

1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu przekazanych przez dysponenta Funduszu oraz kosztów ponoszonych z tych środków;

2) właściwego dokumentowania przychodów i kosztów Funduszu;

3) udostępniania do kontroli dokumentów dotyczących przychodów i kosztów Funduszu przedstawicielom dysponenta Funduszu oraz innym upoważnionym organom i instytucjom;

4) przekazywania dysponentowi Funduszu informacji, o których mowa w § 10, umożliwiających sporządzenie przez dysponenta Funduszu sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) przekazywania dysponentowi Funduszu informacji o posiadanym stanie środków Funduszu, zapotrzebowania na te środki w bieżącym i następnych miesiącach, a także innych danych i informacji niezbędnych dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu;

6) przekazywania dysponentowi Funduszu, zgodnie z ustalonym przez dysponenta Funduszu terminem i zakresem danych, informacji o uzyskanych efektach realizowanych usług, instrumentów rynku pracy i innych działań finansowanych z Funduszu;

7) przekazywania dysponentowi Funduszu, zgodnie z ustalonym przez dysponenta Funduszu terminem, rozliczenia wykorzystanych środków rezerwy Funduszu.

§ 10.

1. Kierownicy jednostek tworzących publiczne służby zatrudnienia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz Ochotnicze Hufce Pracy, na podstawie ewidencji księgowej, w okresach kwartalnych sporządzają informacje z wykonania planu finansowego Funduszu i przekazują dysponentowi Funduszu nie później niż w terminie:

1) do 10. dnia miesiąca następującego po upływie I, II i III kwartału;

2) do 21. dnia miesiąca następującego po upływie IV kwartału.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują planowane i osiągnięte przychody oraz planowane i poniesione koszty w ujęciu paragrafów klasyfikacji budżetowej, a także stan środków obrotowych na początek i koniec kwartału.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formie pisemnej oraz elektronicznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że sporządza kwartalne sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wyłącznie w części dotyczącej dysponenta funduszu. W sprawozdaniach tych nie są uwzględniane należności i zobowiązania powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, powstałych w tych jednostkach z tytułu gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

Oznacza to, że powiatowe urzędy pracy powinny (i wojewódzkie też) wykazywać w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych (RB-Z i Rb-N) należności i zobowiązania powstałe w wyniku gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum