Odpoczywając cieszyłyśmy się pięknem kwiatów i urokami ciepłej pogody. Jeśli byłaś kilka dni na urlopie, to teraz już pewnie wracasz do pracy. Czerwiec i lipiec trzeba będzie intensywniej skupić się na zawodowych obowiązkach.

Zastanawiam się jakiej pomocy potrzebujesz. Może znajdziesz chwilę, by napisać poniżej.

Już pora, by zbierać materiały do bilansu skonsolidowanego, jeśli masz spółki, instytucje kultury czy ZOZ-y. W przypadku, kiedy masz tylko jednostki budżetowe i zakłady, to wszystko już masz po wykonaniu bilansów łącznych oraz wykonania budżetu. Wystarczy je przepisać na formularz bilansu skonsolidowanego i zsumować. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy cykl rozmów na ten temat.

Dzisiaj przynoszę ci informację opublikowaną na stronie RIO Lublin odnośnie wyjaśnień Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Publikowane jest tam pismo FS10/063/3/BB/WWP/12/FS136 Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2012 i poniższe wyjaśnienie:

W związku z wieloma zapytaniami w sprawie finansowania zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), która reguluje kwestie finansowe ich dotyczące.  Powyższa ustawa nie odnosi się wprost do omawianych zadań, odwołuje się natomiast do przepisów prawnych, które od 1 sierpnia  2009 roku wprowadziły zmiany polegające na rozszerzeniu zadań własnych gminy m.in. o wypłatę zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.  Wymienione zmiany  zawarte zostały w art. 12 przytoczonej wyżej ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r.


Art. 12

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w  związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w  województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:”3. W odniesieniu do zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się art. 115 ust. 1 tej ustawy  oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z późn. zm.)”.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum