kartka-a-czerwonym-wrzesień2310Deficyt może być być finansowany nadwyżką z lat ubiegłych (art.217, ust.2 pkt.5), to znaczy nadwyżką skumulowaną. Nie chodzi tutaj o nadwyżkę z roku ubiegłego. Szacując tę możliwość finansowania musisz brać pod uwagę wielkości skumulowanej nadwyżki/niedoboru (deficytu) budżetu, który wykazujesz w bilansie z wykonania budżetu jako saldo konta 960 (Wn -niedobór, Ma- nadwyżka).

W zależności od wielkości tych kwot mogą zaistnieć różne sytuacje, które postarajmy się rozważyć. Możliwe są następujące scenariusze:

W sprawozdaniu Rb-NDS za rok 2009 wykazywana jest

 1. nadwyżka (N)
 2. deficyt (D)

a w bilansie z wykonania budżetu za 2008 rok

 1. skumulowana nadwyżka (SN)
 2. skumulowany niedobór (SD)

Jakie są kombinacje tych dwóch par wielkości?

 1. (N) i (SN) – tutaj jest oczywista skumulowana nadwyżka i możliwość finansowania planowanego deficytu
 2. (N) i (SD) – badamy różnicę (N)-(SD), jeśli wynik jest liczbą większą od zera, to skumulowana nadwyżka powstanie tylko w przypadku, gdy j.s.t. nie posiada w tej lub w wyższej kwocie zaciągniętych pożyczek i kredytów
 3. (D) i (SD) – w tym przypadku oczywisty jest brak możliwości finansowania deficytu nadwyżką
 4. (D) i (SN) – badamy różnicę (SN)-(D), jeśli wynik jest liczbą większą od zera, to nadal pozostaje do dyspozycji skumulowana nadwyżka z zastrzeżeniem jak w punkcie 2. Wówczas mamy do czynienia z wolnymi środkami a nie skumulowana nadwyżką.

Obecnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadza pojęcie deficytu w sekcjach (częściach) bieżącej i majątkowej budżetu. Szczegóły tego uregulowania zawarte są w art.242 u.o.f.

Zwróć uwagę, że wymogi te są różne dla budżetu planowanego i wykonanego. Projekt budżetu jest przedkładany w terminie, kiedy nie znane są faktyczne kwoty wykonania nadwyżki z lat poprzednich i wolnych środków. Dla jego potrzeb należy dokonać prognozy tych wielkości z uwzględnieniem realności planowania. To oznacza, że ze sprawozdań składanych w trakcie roku budżetowego musi wynikać prawdopodobieństwo wykonania planowanych kwot.

Posumujmy:

 1. W projekcie uchwały budżetowej  musi być zachowana równowaga w części bieżącej (operacyjnej) budżetu z możliwością pokrywania ewentualnego deficytu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. Od 2011 roku można finansować wydatki bieżące ze środków zwrotnych ale kwota zaciąganego długu nie może wynikać z niedoboru planowanych i posiadanych środków finansowych przeznaczanych na ich realizację. Biorąc pod uwagę postanowienia art.243 finansowanie wydatków bieżących środkami z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnymi środkami jest niekorzystne dla j.s.t. Jeśli j.s.t ma zamiar zaciągać zobowiązania dłużne lub już takowe posiada a ich spłata ma następować w roku 2014 i kolejnych, to część (sekcja) bieżąca powinna wykazywać nadwyżkę.
 2. Ogólna granica zaciągania długu wynikać będzie z potrzeb finansowania wyłącznie wydatków majątkowych.

Jeśli korzystasz z systemu Budżet, to dodatkowy wniosek dla ciebie jest następujący:

W projekcie budżetu na 2011 rok potrzebujesz dokonać podziału budżetu na części bieżącą i majątkową w dochodach i wydatkach. Oczywiście jeśli tego nie masz w budżecie roku 2010. Jeśli już masz, to tworząc projekt na 2011 przeniesiesz ją automatycznie.

Jak wykorzystać mechanizmy wersji zadaniowej Budżetu dla celów stworzenia załącznika z przedsięwzięć dla potrzeb WPF i prowadzenia ewidencji zmian w tym załączniku pokażę na spotkaniu on-line na początku października.

Proszę powiedz mi czy to spotkanie mam zaplanować w godzinach pracy tj. do godziny 15:30? Czy może wolisz obejrzeć je w godzinach wieczornych w zaciszu własnego mieszkania. Napisz proszę w komentarzu poniżej, który wariant odpowiada Ci bardziej. Dziękuję.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • jak wyliczyć wolne środki w budżecie gminy
 • jak wyliczyć wolne środki z nds
 • skumulowana nadwyżka budżetowa w której pozycji bilancu

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum