kartka-a-czerwonym-wrzesień2910Pojęcie prywatyzacji i zagadnienia z nią związane reguluje ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 171 poz. 1397).

Tego typu finansowanie jest możliwe chociaż odgrywa marginalną rolę w budżetach j.s.t. Polega ona na zbywaniu należących do j.s.t. akcji i udziałów w spółkach komunalnych. Najczęściej występuje w miastach na prawach powiatu i województwach samorządowych.

Art. 1.

1. Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków.
2. Prywatyzacja, w rozumieniu ustawy, polega na:
1)   nabywaniu akcji lub udziałów Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przez osoby inne niż Skarb Państwa,
2)   rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach określonych ustawą przez:
a)  sprzedaż przedsiębiorstwa,
b)  wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
c)  oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

A podstawą do stosowania zapisów tej ustawy przez samorządy jest treść

Art. 68.

1. Przepisy ustawy oraz przepisy wydane na jej podstawie stosuje się odpowiednio do komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych.
2. Przewidziane w ustawie kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub organu założycielskiego wykonuje wobec prywatyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego zarząd gminy albo zarząd związku komunalnego z zastrzeżeniem kompetencji rady gminy albo zgromadzenia związku*.
2. Przewidziane w ustawie kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub organu założycielskiego wykonuje wobec prywatyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo zarząd związku komunalnego z zastrzeżeniem kompetencji rady gminy albo zgromadzenia związku**.

* W tym brzmieniu obowiązuje do dnia 27 października 2002 r., tj. do dnia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r.
** W brzmieniu ustalonym przez art. 67 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.02.113.984), która weszła w życie z dniem 27 października 2002 r., tj. w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r., zgodnie z art. 102 tej ustawy.

Zasady zbywania udziałów i akcji reguluje uchwała organu stanowiącego j.s.t a jej wykonanie należy do zadań organu wykonawczego.

Na marginesie jeszcze kilka zdań na temat komunalizacji.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa może nastąpić poprzez przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, Minister Skarbu Państwa, może zbyć nieodpłatnie pakiet akcji spółki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli podstawowy wykonywany przedmiot działalności spółki służy realizacji zadań własnych tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego i spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego – art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 roku, nr 171, poz. 1397, ze zm.).

Wniosek wymaga przedłożenia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji/udziałów w związku z zapisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zm.), zapisem art. 12 pkt 8 lit. „g” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz zapisem art. 18 pkt 19 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 ze zm.)

Wnioskodawca winien również przedstawić koncepcję wykorzystania mienia Spółki w kontekście realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 ze zm.) umożliwia nieodpłatne przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz samorządu województwa, zgodnie z którym przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa, będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego wykonywaniu zadań gospodarczych, przekraczających zakres użyteczności publicznej, może nastąpić na wniosek zarządu województwa, jeżeli mienie to ma służyć strategii rozwoju województwa i wojewódzkich programów, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.

Wniosek złożony przez zarząd województwa w powyższym trybie musi zawierać uzasadnienie, iż przekazane mienie ma służyć:

  1. realizacji strategii rozwoju województwa i wojewódzkich programów gospodarczych oraz
  2. wykonywaniu zadań gospodarczych przekraczających zakres użyteczności publicznej.

Niezbędne jest przedłożenie aktualnego dokumentu strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich, jak również uchwały sejmiku województwa w sprawie przyjęcia strategii rozwoju województwa, zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa.

W przypadku gdy wniosek dotyczy przekazania akcji/udziałów w tym trybie, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć uchwałę sejmiku województwa o przystąpieniu do spółki prawa handlowego – art. 18 pkt 19 lit. „e” ustawy o samorządzie województwa.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum