Dostałam zaproszenie na dwudniowe szkolenie w Nałęczowie. Jak klikniesz w obrazek obok, to przejdziesz na stronę centrum szkoleniowego w Nałęczowie. Piękne miejsce. Warto pojechać i odpocząć przedłużając swój pobyt jeszcze na weekend. Dzielę się nim z tobą. Jeśli poniższy program zainteresuje ciebie, to rejestracji możesz dokonać na stronie Empirii. Piotr Ciszewski prowadzi szkolenie na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi również w Bydgoszczy 20.06.2012 oraz Olsztynie 21.06.2012.

Poniżej cytuję program szkolenia. Drugi dzień jest programem jednodniowych szkoleń w Bydgoszczy i Olsztynie.

21.06.2012 r.
I. Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – najczęściej występujące nieprawidłowości.
Omówione zostaną poszczególne sprawozdania z uwzględnieniem m.in.:
1. katalogu najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas analizy sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
2. wynikających z instrukcji wytycznych w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
3. interpretacji i wyjaśnień instytucji publicznych odnoszących się do poszczególnych sprawozdań.
Prowadząca: Joanna Janik

II. Nadwyżka, wolne środki i zadłużenie – jak wyliczyć i wykazywać w bilansie i sprawozdaniach jst
1.     Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki – sposób wyliczania, wykazywanie w sprawozdaniu Rb – NDS, wprowadzanie do budżetu – przykłady.
2.     Zadłużenie jst – sposób wykazywania w bilansie organu, sprawozdaniach: Rb – Z i Rb – NDS oraz prognozie kwoty długu – przykłady.
3.     Zadłużenie związane z realizacją zadań unijnych – wykazywanie w budżecie (przychody), sprawozdaniach i prognozie kwoty długu ( właściwe wyliczanie wskaźników).
Prowadząca: Urszula Tkaczuk

III. Poprawianie wskaźników w wieloletnich prognozach finansowych  oraz Inwestowanie bez ograniczeń – obligacje przychodowe
Jednostki samorządu terytorialnego mają ograniczone możliwości zaciągania długu przepisami ustawy o finansach publicznych. Zastosowanie – od 2014 roku – przepisu art. 243 tej ustawy, określającego wskaźnik dopuszczalnych kwot planowanych w budżecie na obsługę zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem budżetu, powoduje już teraz niemożność zaciągania długu spłacanego w tym i następnych latach. Wskaźnik określony przepisem można poprawić- podejmując działania zwiększające dochody bieżące budżetu i ograniczające wydatki bieżące. Poprawić ten wskaźnik można także – w ograniczonym zakresie – przyjmując inne dane i założenia do prognozowania. Przedstawione zostaną praktyczne porady tego dotyczące.
Przepisy ustawy o obligacjach umożliwiają nieograniczone przepisem art. 243 zaciąganie długu poprzez emisję obligacji przychodowych. Warto poznać ten instrument, gdyż wykorzystanie go może być jedyną szansą realizacji zadań inwestycyjnych dla wielu zadłużonych jednostek samorządu.
Prowadzący: Wojciech Janek

22.06.2012 r.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi- etapy wdrażania i zasady funkcjonowania systemu w gminach.

I. Terminy wdrażania

 1. Prowadzenie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych – obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
 2. Składanie sprawozdań kwartalnych przez przedsiębiorców odbierających odpady – do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – pierwsze sprawozdania do 30 kwietnia 2012 r.
 3. Uchwalenie, przez sejmik województwa, aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwały w sprawie wykonania tego planu – obowiązek uchwalenia do 30 czerwca 2012 r.
 4. Uchwalenie, przez rady gmin, nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach – w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia planu wojewódzkiego (najpóźniej do 31 grudnia 2012 r.)
 5. Podjęcie, przez rady gmin, uchwał w zakresie nowych opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązek uchwalenia do 31 grudnia 2012 r.
 6. Rozpoczęcie, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nowych opłat za gospodarowanie odpadami – po uchwaleniu tych opłat (najpóźniej od 1 stycznia 2013 r.).
 7. Przerejestrowanie przedsiębiorców odbierających odpady i dostosowanie gminnych jednostek organizacyjnych do nowego systemu – w terminie do 31 grudnia 2012 r.
 8. Rozstrzygnięcie przetargów na odbieranie odpadów, zawarcie umów z przedsiębiorcami i inne pozostałe czynności wdrażające nowy system – ostatecznie do dnia 30 czerwca 2013 r.

II. Ogólne zasady gospodarki odpadami

 1. Omówienie katalogu odpadów,
 2. Pojęcia: właściciela nieruchomości, mieszkańca gminy, posiadacza i wytwórcy odpadów.
 3. Wymogi dla podmiotów odbierających odpady.
 4. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych i ich wykazy.
 5. Obowiązek osiągania poziomów recyklingu i ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 6. Zasada selektywnej zbiórki odpadów.
 7. System opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych a system na terenach niezamieszkałych.

III. Obowiązki gmin

 1. Zakres i obowiązkowe elementy gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku – uchwała rady gminy.
 2. Wybór metody ustalania opłaty oraz ustalanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami –uchwała rady gminy.
 3. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za odbiór odpadów – uchwała rady gminy.
 4. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właścicieli nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji – uchwała rady gminy.
 5. Określenie sposobu i zakresu świadczenia usług przez gminę lub związek międzygminny w zakresie odbierania odpadów – uchwała rady gminy.
 6. Zasady obliczania konkretnej wysokości opłaty pobieranej od właścicieli nieruchomości – działanie wójta i jego pracowników.
 7. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub nieuiszczenia opłaty – zakres zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej – działanie wójta i jego pracowników.
 8. Zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych w trybie zamówień publicznych i zawieranie umów na odbieranie odpadów – działanie wójta i jego pracowników.
 9. Zasady prowadzenia rejestru i wymogi rejestrowania przedsiębiorców odbierających odpady – działanie wójta i jego pracowników.
 10. Wykonywanie ww. obowiązków przez związek komunalny – realizujący zadania gospodarki odpadami komunalnymi w imieniu zrzeszanych gmin – działania organów związku i jego pracowników.

IV. Sprawozdawczość i kontrola wykonania

 1. Sprawozdania kwartalne podmiotów odbierających odpady i nieczystości ciekłe – składane wójtowi.
 2. Sprawozdania roczne wójta gminy – składane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
 3. Omówienie treści sprawozdań na bazie rozporządzeń Ministra Środowiska.
 4. Zakres i tryb kontroli przestrzegania ustawy, dokonywanej przez wójta gminy – uprawnienia i obowiązki osób kontrolujących.
 5. Kontrole podmiotów prowadzących regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, dokonywane przez marszałka województwa.

V. Kary za naruszenie zasad

 1. Zakres czynów karalnych i kwoty kar nakładanych na przedsiębiorców odbierających odpady.
 2. Kary dla gminnych jednostek organizacyjnych odbierających odpady.
 3. Zasady odpowiedzialności karnej gmin i związków międzygminnych.
 4. Kary dla podmiotów prowadzących regionalne instalacje przetwarzania odpadów.
 5. Organy nakładające kary (wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska) i sposób ich działania w tym zakresie.
 6. Zakres zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie wymierzania kar.

Prowadzący: Piotr Ciszewski

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum