Jakiś czas temu dostałam pytanie i do dzisiaj nie spotkałam odpowiedzi na nie:

Czy pracownikom gospodarstwa pomocniczego zwolnionym w 2010 r. z powodu likwidacji gospodarstwa przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.?
Oto odpowiedź, którą znalazłam na jednej ze stron w internecie i proszę o komentarz
…w artykule 123 ustawy wprowadzającej NIE MA zapisu iż artykuł 38 ustawy wprowadzającej wchodzi w innym terminie niż 1 stycznia 2010.
Na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zmieniony został przepis art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.), w myśl którego prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje pracownikom samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową, natomiast prawa takiego od dnia 1 stycznia 2010 r. nie mają pracownicy gospodarstw pomocniczych.
Z uwagi jednak na to, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. pracownicy gospodarstw pomocniczych utracili prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to również w przypadku likwidacji gospodarstwa pomocniczego w trakcie roku 2010, zwalnianym pracownikom nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.
Z poważaniem
Lodzia

Na stronie RIO Lublin jest pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej DPR-V-42111-44-BW/MŻ/2010 z 15 listopada 2010 r. w sprawie prawa pracowników zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych i zakładach budżetowych samorządowych jednostek budżetowych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r.

W piśmie również przytaczane jest odniesienie do stanowiska MF w odpowiedzi na interpelację poselską Stanisława Ożoga, której treść cytuję poniżej:

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 17073

w sprawie możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników likwidowanych samorządowych zakładów budżetowych, na przykładzie Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Stanisława Ożoga przesłaną przy piśmie nr SPS-023-17073/10 w sprawie możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników likwidowanych samorządowych zakładów budżetowych na przykładzie Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, uprzejmie informuję, co następuje.

Moje zdziwienie budzi fakt, iż pracownikom likwidowanych samorządowych jednostek nie jest wypłacane dodatkowe wynagrodzenie roczne, bowiem pracownicy zatrudnieni w zakładach budżetowych samorządowych oraz gospodarstwach pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych stosownie do przepisu art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) są pracownikami samorządowymi. W świetle art. 36 ust. 2 ww. ustawy pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zatem przepis ten przyznaje prawo do ww. świadczeń. Same zaś zasady, na jakich pracownicy samorządowi nabywają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, określa ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.). Wprawdzie przedmiotowa ustawa na skutek zmiany dokonanej przez art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) z dniem l stycznia 2010 r. w katalogu pracowników jednostek sfery budżetowej nie wymienia aktualnie pracowników likwidowanych jednostek, to jednak nie oznacza to, iż tym pracownikom nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jak wyżej bowiem wskazano, wynika ono nie z ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, która określa jedynie zasady nabywania tego prawa, a z ustawy o pracownikach samorządowych. W tym zakresie art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

W konsekwencji, w świetle powyższego, pracownikom likwidowanych zakładów budżetowych samorządowych oraz gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r.

W świetle powyższego nie ma potrzeby wprowadzania przepisu przejściowego umożliwiającego wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ani rekompensowania utraconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tym pracownikom.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Ludwik Kotecki

Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Myślę, że to wyjaśnia sprawę. Jeśli jesteś pracownikiem, któremu nie przyznano prawa do tej wypłaty, to należy skierować sprawę do sądu pracy.

5 Odpowiedzi do “Dodatkowe wynagrodzenie roczne w likwidowanych jednostkach”

 • julia:

  Trzynastka jest prawem nabytym w roku 2010, dlatego w tej sytuacji (likwidacji zakładów budżetowych) powinno się wypłacić na koniec roku 2010. Julia

 • Czy tak jak dodatkowe wynagrodzenie roczne należy się pracownikom odprawa jeżeli nie przedłuża się im umowy o pracę, zatrudnienie poniżej 20 osób.

  • Barbara Szumocka:

   Bernadeto

   Odprawa pracownicza i sprawy z nią związane podlegają regulacji Kodeksu Pracy. Powody nieprzedłużania umowy o pracę mogą być różne a to ma znaczenie co dalej.

   Pozdrawiam
   Basia

 • Paweł:

  Pracowałem w gospodarstwie pomocniczym przy Urzędzie Marszałkowskim. Z dniem 1.01.2011 Urząd Marszałkowski “przejął” cały dobytek gospodarstwa pomocniczego wraz z pracownikami (około 40-tu pracowników jeśli ma to znaczenie). Kto powinien wypłacić wobec tego dodatkowe wynagrodzenie roczne – gospodartwo pomocnicze, które już nie istnieje, czy też Urząd Marszałkowski?

  • Barbara Szumocka:

   Pawle

   Ta wypłata powinna być wypłacona przez urząd, bo on przejął również zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa.

   Myślę, że taka informacja jest również dostępna u “źródła” u kierownika jednostki i gł. księgowego.

   Pozdrawiam
   Basia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum