Ministerstwo Finansów rozpoczyna prace zmierzające do sporządzenia spisu jednostek publicznych. W dniu 9 marca przesłano pismo, zgodnie z którym do 23 marca powinny zostać zebrane informacje z sektora rządowego ze stanem na dzień 31.12.2009 roku. W piśmie nie porusza się tego zagadnienia w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego. Od dawna jednak słyszę o potrzebie zebrania takiej informacji w związku z systemami BeSTi@ i SJO BeSTi@

Ustawa o finansach publicznych zalicza do sektora finansów publicznych podmioty ujęte w art.9:

Art. 9. Sektor finansów publicznych tworzą:
 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

Wygląda, że powstanie wykaz wszystkich tych jednostek. W sektorze państwowym użyto systemu TREZOR do sporządzenia wykazu jednostek państwowych.
Czy w sektorze  samorządowym bazą wyjściową będą dane z systemów BeSTi@?
Podobno płyty z BeSTi@ SJO dla jednostek organizacyjnych już są w drodze do izb, które będą rozprowadzać je do jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli potrzebujesz informacji na temat tego systemu, możesz napisać poniżej swoje pytania.
Przygotuję materiał na darmową konferencję internetową, podczas której odpowiem na zadane poniżej pytania. Podczas konferencji będzie można również zadawać pytania na żywo. Konferencje zorganizuję przed 3 kwietnia. Zapisy ogłoszę za kilka dni.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum