Klasyfikacja budżetowa zmieniła się 2 marca z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010. Nowe podziałki nie dotyczą jednostek w likwidacji, które do końca swojej działalności nie później niż do 31.12.2010 roku stosują dotychczasowe przepisy.

Paragrafy dochodów i wydatków są paragrafami czterocyfrowymi. Rozporządzenie podaje pierwsze trzy cyfry paragrafu dochodów i wydatków. Czwartą cyfrą jest zero lub jedna z cyfr 1-9, którym odpowiadają szczegółowe definicje podane w rozporządzeniu.

Wiele emocji wynikających z wątpliwości czy klasyfikacja ma być identycznie stosowana i interpretowana w sektorach rządowym i samorządowym budzą końcówki 7, 8 i 9.

W jednym z głosów w dyskusji padło pytanie:

Czy “7″ będzie tylko w budżecie państwa a w jst “8″?

Przyjrzyjmy się bliżej zapisom w rozporządzeniu:

Dochody:

7    Pozostałe
Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów operacyjnych.
Symbol ten stosuje się także dla oznaczenia dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich.

8    Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich
Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, a także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy.

Wydatki

7    Pozostałe
Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków związanych z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (są to programy, w których uczestnictwo Polski jest możliwe po uiszczeniu stosownej składki), ponadto do wydatków związanych z wpłatą składki z tytułu środków własnych do UE oraz do wydatków realizowanych ze środków Instrumentu Finansowego Schengen.
Symbol ten stosuje się także do wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich.

8    Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich
Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Stosuje się go również do wydatków, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa.

Teraz zobaczmy czym jest budżet środków europejskich?

Ustawa o finansach publicznych definiuje ten budżet następująco:

Art. 117. 1. Budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.
2. W budżecie środków europejskich ujmuje się:
1)   dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
2)   wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Art. 119. 1. Dochody budżetu środków europejskich ujmuje się w ustawie budżetowej według:
1)   części klasyfikacji budżetowej;
2)   programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
2. Wydatki budżetu środków europejskich ujmuje się w ustawie budżetowej w podziale na:
1)   części i działy klasyfikacji wydatków;
2)   programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach części i działów klasyfikacji wydatków.

Teraz zobaczmy które programy są w ustawie budżetowej na 2010 ujęte w budżecie środków europejskich. Wymienione są one w dwóch załącznikach:

  1. dochody – załącznik Nr 3
  2. wydatki w załączniku Nr 4

Co to oznacza?

Ponieważ zaklasyfikowanie dochodów, jak i wydatków wynikających z programów wspólnotowych, jest zależne od dokładnego określenia form finansowania przepływu środków finansowych, zasad partycypacji w kosztach przez podmioty krajowe oraz specyfiki przedsięwzięć realizowanych w ramach poszczególnych programów, to dopiero w oparciu o dokładną analizę umowy można podejmować decyzję o zastosowaniu odpowiedniej czwartej cyfry.

Teraz już wiemy, które dochody i wydatki związane są z budżetem środków europejskich. Te z pewnością powinny otrzymać czwartą cyfrę 7.

Pozostaje poszukać odpowiedzi na pytania:

  1. które koszty są przypisane do kosztów operacyjnych
  2. które to są programy, w których uczestnictwo Polski jest możliwe po uiszczeniu stosownej składki

Zadałam to pytanie kilku osobom ale nie otrzymałam odpowiedzi. Wiem, że izby wystosują pismo do MF z prośbą o uszczegółowienie interpretacji w tej sprawie. Kiedy dostaną odpowiedź? Może za miesiąc?

Co to w praktyce oznacza? A to, że Ty podejmiesz decyzję jak zakwalifikować te dochody i wydatki. Spokojnie poczekasz na interpretację z MF i będziesz wiedzieć czy robisz dobrze. Jedno jest pewne: cokolwiek zrobisz, to nie musisz się przejmować. Prawidłowość klasyfikacji nie podlega pod dyscyplinę finansów publicznych i zawsze możesz poprawić bez nieprzyjemnych następstw.

Osobiście ciekawa jestem jak zagadnienie to zostanie rozstrzygnięte w nowej wersji systemu BeSTi@ w module uchwały. Do tej pory jako dochody i wydatki unijne były zbierane paragrafy z czwarta cyfrą 8 i 9. Co teraz będzie? Poczekamy na nową wersję. Obiecali ją jeszcze w tym tygodniu.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • jakie są końcówki projektów unujnych w paragrafach
  • klasyfikacja budżetowa czwarta cyfra paragrafu
  • paragraf 6220 co oznacza w budzecie
  • wydatki z czwarta cyfra 3
  • źródła finansowania klasyfikacja budzetowa

Jedna odpowiedź do “Czwarta cyfra paragrafu w klasyfikacji budżetowej”

  • Mam problem w zkresie prawidłowego zastosowania klasyfikacji z czwartą cyfrą paragrafów dochodów i wydatkow. Zadanie jest wspólfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – WRPO. Czy zastosować czwartą cyfrę 7 czy 8.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum