kartka-listopad-2wtDostałam takie pytanie:

“Gmina udzieliła poręczeń kredytów dla spółki z o.o, której udziałowcami są tylko gminy. Spółka realizuje projekt kanalizacji, wodociągów i oczyszczalni  w tych gminach z Funduszu Spójności. Również takich poręczeń udzielono dla Związku Dorzecza Parsęty, który współrealizuje ten sam projekt z tych samych środków FS.

Jeżeli chodzi o te poręczenia to  każda gmina, która uczestniczy w tej inwestycji udzieliła poręczenia spółce i związkowi proporcjonalnie do wielkości realizowanej inwestycji na jej terenie. Zarówno spółka jak i związek przekazały gminom kwoty poręczeń przypadające na każdą gminę. Wiemy jakie to są kwoty.

Jest tylko pytanie czy to można  odliczyć na podstawie (art.243 ust.3 pkt2) oraz art 244 ust2. ustawy. Pozdrawiam.

Krystyna”

By odpowiedzieć na to pytanie przypomnę treść art. 243 i 244 w stosownych fragmentach:

art. 243

3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:
1)   [...]
2)   poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.
4. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1.
Art. 244.
1. Do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1, dodaje się, [...]
2. Łączna kwota spłat i wykupów jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243, nie obejmuje zobowiązań związku współtworzonego przez tę jednostkę, na które jednostka udzieliła gwarancji i poręczeń.
Przy spełnieniu powyższych warunków można wyłączyć udzielone poręczenia i gwarancje z obliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
Podkreśliłam “samorządowa osoba prawna”, by zwrócić uwagę, czy uczestniczące w realizacji projektu podmioty mają ten status.
Spotkałam artykuł, który wyraźnie wskazywał na trudności prawne w określeniu takiego statusu w stosunku do podmiotów, które podlegają temu określeniu.  Autorem artykułu jest  Sławomir Czarnow radca prawny, pracownik Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku. Opublikowano go 13.08.2009 r. w Przeglądzie Terytorialnym a wersję przedrukowaną w Internecie znajdziesz na stronie Lex-Serwis samorządowy
Odliczeniu zgodnie z

Art. 243.

[...]
3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:
1)   wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań,
2)   [...]

podlegają również spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych emitowanych przez jst na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych.

Zwróć uwagę, że odsetki od tych zobowiązań już temu odliczeniu nie podlegają.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum