Dostałam pytanie:

Co w sytuacji, gdy rada nie uchwaliła budżetu na 2010 w terminie ustawowym, a więc do 31 stycznia 2010. Jakie sankcje przewidziane są w prawie dla organu stanowiącego, a jakie konsekwencje będą istniały dla gminy i jednostek podległych z tytułu braku planów co do czynienia wydatków w roku 2010?  Wiem, że Regionalna Izba Obrachunkowa do końca lutego uchwali budżet dla gminy, a do chwili uchwalenia przez Rio pracujemy na projekcie /nie autopoprawce/. Jednak co z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi, nowymi przedsięwzięciami zapisanymi jako np. wydatki bieżące w tym dotacje dla Starostwa itp.

Sankcji nie ma żadnych oprócz tej niewygody, że projekt budżetu jest podstawą wykonywania budżetu do końca lutego a dokładnie do dnia najbliższej sesji rady, na której zostaną uchwalone zmiany. Niewygoda dotyka wszystkich a najmniej pewnie samych radnych, którzy nie sprostali zadaniu. Po projekcie jednostki otrzymały informacje, które pozwoliły im stworzyć swoje plany finansowe. Teraz  według tych planów mogą realizować swoje wydatki.

Art. 248. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji określonej w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.

Myślę, że warto również przygotować się do sesji rady w taki sposób, by możliwe było uchwalenie koniecznych zmian w stosunku do uchwały, którą przedstawi RIO w możliwie najszybszym terminie. Ważne jest przestrzeganie prawa i kompetencji obu organów władzy w jednostce samorządu terytorialnego. Uchybienia w tym zakresie stanowią podstawę do uchylania przez RIO uchwał podjętych niezgodnie z prawem. Zgodnie z nim o zmiany wnioskuje organ wykonawczy.

Art. 257. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:
1)   dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
2)   dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
3)   wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
4)   dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 258. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:
1)   dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
3)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują o dokonanych przeniesieniach zarząd.
Art. 259. 1. Rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków.
2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
3. Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Art. 260. 1. W przypadkach stwierdzenia:
1)   niegospodarności w określonych jednostkach,
2)   opóźnień w realizacji zadań,
3)   nadmiaru posiadanych środków,
4)   naruszenia zasad gospodarki finansowej, o których mowa w art. 254
- zarząd jednostki samorządu terytorialnego może podjąć decyzję o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.
2. O podjętej decyzji zarząd jednostki samorządu terytorialnego zawiadamia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
3. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, utworzyć nową rezerwą celową na finansowanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków.
4. Rezerwa celowa, o której mowa w ust. 3, nie może być przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i uposażeń.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • co sie dzieje kiedy nrada gminy nie uchwali budzetu

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum