Opowiem ci o skarbniku, z którym współpracowałam kilkanaście lat. Pracował już ponad 40 lat, z tego większość na stanowisku skarbnika. Praca była jego pasja i całym życiem. Urlop spędzał w domu gotowy biec na każde wezwanie do urzędu. Kiedy zachorował i przebywał wiele tygodni w szpitalu, to ani myślał o końcu swojej kariery a pracownicy z urzędu przynosili mu do szpitala laptopa, by wprowadził zmianę do budżetu czy zrobił coś innego.

Jeszcze wiele tygodni minęło mu na rekonwalescencji aż zdecydował, że jednak przejdzie na emeryturę. Czy ty zachowujesz się podobnie? Czy, gdybyś znalazła się w podobnej sytuacji nadal zajmowałabyś się pracą a nie sobą? Czy jesteś przygotowana na to, by spokojnie wyjechać na urlop?

Czy zadbałaś, by w gminie została wyznaczona osoba wykonująca obowiązki skarbnika w razie twojej nieobecności ?

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek wójta rada gminy powołuje i odwołuje skarbnika gminy – głównego księgowego budżetu.  Nie można więc powołać na typowe zastępstwo innego pracownika, dopóki poprzedni skarbnik nie zostanie odwołany. Masz jednak wyjście z tej sytuacji. Kierownik jednostki (wójt) może  powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki, a ich przyjęcie powinni potwierdzić w imiennym upoważnieniu. Dopuszczalne jest umieszczenie informacji o takim delegowaniu obowiązków w regulaminie organizacyjnym jednostki (art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

Zawarte w ustawie o finansach publicznych przepisy dotyczące głównego księgowego mają zastosowanie odpowiednio do skarbników jst.

Jesteś więc osobą, któremu kierownik jednostki powierza m.in. obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

  1. prowadzenia rachunkowości jednostki
  2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi
  3. dokonywania wstępnej kontroli w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Na pewno masz na uwadze standardy kontroli zarządczej (Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84)) i wiesz, że  kontrolą objęte są m.in. ciągłość działalności i delegowanie uprawnień. Potrzebujesz zadbać, by w gminie był zapewniony system efektywnych zastępstw w obszarze, za który jesteś odpowiedzialna.

Pamiętaj też, że delegowanie uprawnień i ich przejęcie powinno być potwierdzone pisemnie podpisami osób wskazanych w upoważnieniu.

Jeśli myślisz o kontrasygnacie, to delegować możesz zgodnie z art. 46 ust.3  ustawy o samorządzie gminnym.

Art. 46.
1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd (pełnomocnik), o ile statut nie stanowi inaczej.
2. Zarząd może udzielić wójtowi lub burmistrzowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachunkową.
Widzisz więc, jak zabezpieczyć normalne funkcjonowanie jednostki podczas twojej dłuższej nieobecności. Wiem, że planujesz swój urlop w czasie, kiedy planowych prac jest jak najmniej. Pamiętaj o zdalnej komunikacji. Jeśli wybierzesz miejsce, w którym jest zasięg dla twojego telefonu czy internet, to zawsze pracownik, któremu powierzysz swoje obowiązki może się z tobą skontaktować w wyjątkowych sytuacjach i ustalić podejmowane działania. Jakie masz nowoczesne rozwiązanie w tym zakresie? Opowiem ci niebawem.


Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • zastępstwo skarbnika gminy
  • jak pozbyć się zastępstwa skarbnika

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum