kartka-listopad-16wtJuż teraz wiesz jakie konsekwencje dla budżetu twojej jednostki mają art.243 i art.72 u.f.p.  Ostatnio przeglądam sporo informacji na temat długu publicznego w naszym kraju. I przyznam szczerze, że zaczynam odczuwać niepokój jako przeciętny obywatel.

Kiedy czytam, że przepisy u.f.p. będą “karać” jednostki aktywne w zakresie inwestowania, to zastanawiam się o co w tym chodzi?

Czy dążymy do “kreatywnej sprawozdawczości”, “kreatywnej oceny” obecnej sytuacji w finansach publicznych? Co może sobie pomyśleć mieszkaniec gminy, która nie będzie mogła wykonać żadnej inwestycji?

Czytając uchwałę Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych ze zdumieniem rejestruję fakt, jak długa jest lista zobowiązań, które nie są zaliczane do długu. Zobacz co na niej jest:

Do pozostałego zadłużenia zalicza się umowy dotyczące dopłaty do kapitału oraz bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, umowy o PPP zobowiązujące jst do płatności na rzecz koncesjonariusza lub partnera prywatnego; spłacanie poręczeń i gwarancji (gdy nie były związane z celami określonymi w art. 89 ust. 1 ufp) spłata przejętego zadłużenia po likwidacji Z0Z, dla którego jst była organem  założycielskim, nie jest wykazywana jako kredyt lub pożyczka jst, wobec tego nie jest ujmowana do długu publicznego – w sprawozdaniu Rb-Z w części D ujmowana jest jako zobowiązanie niewymagalne, a więc nie zaliczane do długu .
Do długu publicznego nie zalicza się również przejmowania zobowiązań od spółek komunalnych w przypadku ich likwidacji, sprzedaży udziałów lub akcji w komunalnych spółkach kapitałowych z opcją odkupu nie dłuższego niż 5 lat. (art. 593 § 1 kc). Również zawieranie ugód z  wierzycielami w postaci rozłożenia zobowiązania na raty powoduje zmiany zobowiązania z wymagalnego na niewymagalne, co w efekcie  powoduje oficjalne zmniejszenie długu danej jst.

I jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie:

Regionalne izby obrachunkowe obserwują od około dwóch lat tendencję do usilnego poszukiwania przez jednostki samorządu terytorialnego nowych źródeł dochodów i nowych instrumentów finansowych, za pomocą których można by było finansować nowe zadania nie zwiększając  poziomu długu, w kształcie określonym przez obowiązujące przepisy. Intensywność tych działań zmierzających w istocie do obejścia prawa  powinna zmusić ustawodawcę do oficjalnego zajęcia stanowiska dotyczącego stosowania takich rozwiązań jak wykup wierzytelności, leasing,  forfaiting, zadłużanie się spółek komunalnych w kontekście zaliczania zobowiązań z tego tytułu do długu publicznego.

Czy ty jesteś skarbnikiem w j.s.t., która, podobnie jak Janów Lubelski, będzie mieć kłopoty w 2014 z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia tylko dlatego, że realizuje wiele inwestycji z udziałem środków unijnych?

Jutro na temat projektu rozporządzenia MF w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Co się zmieni w najbliższym czasie?

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum