Bilans z wykonania budżetu jest sprawozdaniem jednostkowym, które wchodzi do łącznego sprawozdania finansowego j.s.t. Sporządzasz go na podstawie ksiąg rachunkowych budżetu (organu). W formularzu wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w sposobie księgowania w roku 2011 środków unijnych.

Przypomnę poniżej zapisy w tej sprawie w rozporządzeniu MF dotyczące kont 901, 902, 903, 904. W najbliższym czasie zrobimy zestawienie różnic w opisach kont, bo znowu zmieniło się rozporządzenie i potrzebujesz aktualizować swoją politykę rachunkowości i plany kont.

Możesz sprawdzić co zmieniło się we wzorze tego bilansu w stosunku do roku 2010. Tutaj znajdziesz zestawienie dla nich:wzor-bilansu-z-wykonania-budzetu-od-2011. W systemie Bilanse będziesz mieć przepisane wszystkie salda z końca roku na początek ale nie będzie powiązań, do pozycji, które zostały usunięte ze wzorów. Zdefiniuj dla nich nowy algorytm powiązania do pozycji w bilansie i dopisz salda z końca roku 2011.

Na podglądzie wydruku masz przycisk do wygenerowanie pliku xml do BeSTii. W BeSTii wczytujesz opcją Import z pliku xml po wybraniu zakładki z nagłówkiem tego sprawozdania.

Jak wypełnić taki formularz przeczytasz w kolejnym wpisie. Termin złożenia tego sprawozdania przypada na dzień 30 kwietnia podobnie jak termin dla sprawozdań łącznych.

Pamiętaj też o terminach przekazania sprawozdań budżetowych. Te sprawozdania obejmuje dyscyplina finansów publicznych w przeciwieństwie do sprawozdań finansowych.

I Jeszcze obiecane opisy działania kont:

Konto 901 – “Dochody budżetu”

Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:

 1. na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222;
 2. na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;
 3. z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224;
 4. z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;
 5. pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kontem 133;
 6. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego. Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.

Konto 902 – “Wydatki budżetu”

Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:

 1. jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 223;
 2. realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem 134.

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

Konto 903 – “Niewykonane wydatki”

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych.

Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.

Konto 904 – “Niewygasające wydatki”

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.

Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:

 1. wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225;
 2. przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe.

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • TERMIN WYKONANIA BILANSU Z WYKONANIA BUDZETU

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum