30 kwietnia upływa termin przekazania bilansu z wykonania budżetu i łącznych sprawozdań finansowych dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Wszystkie wykonujesz jeszcze na podstawie przepisów obowiązujących w roku 2009 (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 142 poz. 1020)

Czy masz przewidzianą w planie kont dla budżetu taką strukturę, która pomaga Ci w prosty sposób wykonać ten bilans?

Systemy F-K pozwalają na koniec każdego okresu obliczeniowego wydrukować zestawienie sald (i obrotów oczywiście). Jeśli zaplanujesz plan kont w taki sposób, by pokazywał pozycje potrzebne do poszczególnych pozycji we wzorze bilansu, to sporządzenie jego będzie bardzo proste. W systemie Bilanse Se przygotujesz odpowiedni algorytm i po wpisaniu sald końcowych otrzymasz automatycznie gotowy bilans.

Jakiej analityki potrzebujesz?

I. Środki pieniężne

W bilansie są trzy pozycje, do których wprowadza się odpowiednio:

I.1.1 środki pieniężne budżetu – saldo Wn konta 133 Rachunek budżetu
I.1.2 środki pieniężne funduszy pomocowych – saldo Wn konta 137 Rachunki środków funduszy pomocowych (suma wszystkich funduszy) plus saldo Wn konta 138 Rachunki środków na prefinansowanie plus saldo Wn konta 133 pomocniczego w rachunku budżetu (subkonta), na którym ewidencjonujesz środki pomocowe, dla których umowa nie przewiduje wymogu prowadzenie odrębnego konta bankowego
I.1.3 pozostałe środki pieniężne – saldo Wn konta 139 Inne rachunki bankowe plus saldo Wn konta 140 Inne środki pieniężne

II. Należności i rozliczenia

II.1 Należności finansowe – saldo Wn konta 250 Należności finansowe plus saldo Wn konta 257 Należności z tytułu prefinansowania plus saldo Wn konta 260 Zobowiązania finansowe plus saldo Wn konta 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania

Na  wymienionych powyżej kontach potrzebujesz podziału na należności krótko i długoterminowe.

II.1.1 krótkoterminowe (do 12 miesięcy) – termin spłaty przypada w okresie do 12 miesięcy po roku, którego dotyczy bilans
II.1.2 długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) – termin spłaty przypada w okresie powyżej 12 miesięcy po roku, którego dotyczy bilans

II.2 Należności od budżetów – saldo Wn konta 224 Rozrachunki budżetu
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia – saldo Wn konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych plus saldo Wn konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych saldo Wn konta 227 Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych saldo Wn konta 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych saldo Wn konta 240 Pozostałe rozrachunki saldo Wn konta 260 Zobowiązania finansowe.

Jeśli ewidencjonujesz na koncie 290 Odpisy aktualizujące należności, to potrzebujesz je prowadzić w analityce w stosunku do do poszczególnych kont i terminu spłat. Odpowiednie saldo tego konta pomniejsza saldo konta, z którym jest powiązane.

III Inne aktywa - saldo Wn konta 909 Rozliczenia międzyokresowe.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans z wykonania budżetu gminy
  • bilans z wykonania budżetu za 2011
  • bilans organu konto 222
  • konto 223 i 240 w gminie

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum