bilanse_se Obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) ogranicza się tylko do skonsolidowanego bilansu. Jest sporządzany do groszy i składany do RIO w terminie 3 miesięcy od przyjęcia ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji. Bilans podpisują przewodniczący zarządu (w gminach rozumie się pod tym określeniem wójta, burmistrza i prezydenta) i skarbnik.

Podczas sporządzania bilansu stosujesz przepisy ustawy o rachunkowości  (D.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223) – Rozdział 6 z wyjątkiem art. 56, ponieważ obowiązek sporządzenia tego sprawozdania jest nałożony na wszystkie jst. oraz przepisy rozporządzeń MF:

  1. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (D.U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1020), które obowiązywało do końca roku 2009
  2. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 162 poz. 1004), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 i zastąpiło poprzednio obowiązujące rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1729)

W praktyce to oznacza, że jeśli:

  1. konsolidujesz bilanse jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw, funduszy celowych, ZOZ-u oraz instytucji kultury, to sumujesz ich jednostkowe bilanse sporządzone na formularzu bilansu skonsolidowanego z bilansem z wykonania budżetu przepisanym również do formularza bilansu skonsolidowanego i eliminujesz wyłączenia a następnie przekazujesz gotowy bilans w stosownym terminie do RIO (stosujesz metodę konsolidacji pełnej)
  2. oprócz jednostek z punktu 1 konsolidujesz inne jednostki – spółki kapitałowe jako jednostki zależne lub współzależne w zależności od sprawowanej kontroli, to stosujesz również metodę konsolidacji proporcjonalnej i/lub metodę praw własności oraz dokonujesz eliminacji konsolidacyjnych oprócz wyłączeń.

System Bilans Se pozwala zdefiniować automatyczne przeliczanie bilansów jednostkowych (jednostek budżetowych, zakładów, gospodarstw, instytucji kultury, wykonania budżetu a nawet spółki) do bilansu skonsolidowanego i automatycznie je sumuje. Pozwala je zaimportować z wersji Bilanse J łącznie z wyłączeniami, które są weryfikowane pod względem poprawności i zgodności z informacjami przekazanymi z pozostałych jednostek. Wyłączenia są po weryfikacji sumowane i odejmowane od łącznego bilansu skonsolidowanego.

System obsługuje wszystkie metody konsolidacji i pozwala zdefiniować eliminacje kapitałów i udziałów w spółkach zależnych i współzależnych.

System pozwala na wygenerowanie plików xml z bilansami skonsolidowanymi do BeSTii oraz posiada szereg wydruków pozwalających na opracowanie informacji dodatkowych do niego.

Potrzebujesz więcej informacji? Zadaj pytania poniżej. Dziękuję.


Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans skonsolidowany jst

3 Odpowiedzi do “Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego”

  • ania:

    Rozporządzenie wymienione jako nr 2. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki…………… uchylono z dniem 01.01.2010. To jakie w zastępstwie?

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum