Zapraszam cię do zapoznania się z artykułami różnych autorów, które mówią o sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2011 rok. Wiele jest różnych interpretacji przepisów. Dlatego ważne jest twoje podejście do zagadnienia i wybranie właściwej w twoim przypadku drogi.

Wskazówki, które wcześniej pojawiały się na tej stronie był konsultowane w szczególności z RIO Lublin. Znając życie wiem, że może się zdarzyć, że w twoja RIO może mieć inne stanowisko, które potrzebujesz poznać nim podejmiesz własne decyzje. Szczególnie potrzebujesz się zastanowić czy będziesz pokazywać wyłączenia czy nie. Dlatego też przytoczę przykład zarządzenia w tej sprawie.

Przypomnę, tak na marginesie, że z bilansami nie wiąże się dyscyplina finansów publicznych. Sprawozdania budżetowe pod nią podlegają a finansowe już nie.

 1. Jan Charytoniuk -Sprawozdawczość finansowa za 2011 rok
 2. Wojciech Rup – Więcej pracy skarbnika

Prezydent Miasta Gdańska wydał takie zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości, w którym czytamy:

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 4, art. 10 ust. 1 i 2 , art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz.1223; zm. z 2009r. Dz.U. Nr 165, poz.1316; zm. z 2010r. Dz.U. Nr 47, poz.278; Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz.1175, Nr 232, poz.1378), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz.146, Dz.U. Nr 96, poz. 620, Dz.U. Nr 123, poz. 835, Dz.U. Nr 152, poz. 1020, Dz.U. Nr 238, poz.1578, Dz.U. Nr 257, poz. 1726; zm. z 2011r. Dz.U. Nr 185, poz. 1092, Dz.U. Nr 201, poz. 1183, Dz.U. Nr 234, 1386), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz.861), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 208 poz. 1375), § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2010r. Nr 20, poz. 103)

A w treści:

 1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z: 
  • bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
  • łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 
  • łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 
  • łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 2. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego sporządza kierownik jednostki.
 3. Łączne sprawozdanie finansowe obejmuje dane wynikające ze sprawozdań finansowych: 
  • samorządowych jednostek budżetowych, 
  • samorządowego zakładu budżetowego.
 4. Przy sporządzaniu łącznego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego należy dokonać korekt i wyłączeń w celu wyeliminowania wzajemnych zdarzeń gospodarczych, w szczególności w zakresie rozrachunków (zobowiązań i należności) oraz innych aktywów i pasywów.
 5. Nie dokonuje się wzajemnych wyłączeń, jeżeli zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o rachunkowości, nie wywierają istotnego wpływu na przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
 6. Na podstawie art.51 ust.1 ustawy o rachunkowości ustala się próg istotności przy sporządzaniu bilansu łącznego ustala się na poziomie 0,5 % sumy bilansowej.

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum