Kontynuuję omówienie opracowania ze strony RIO umieszczonego w zbiorach tekstów w części Varia: Informacja o budżetach JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 uofp (plik do pobrania, jeśli nie znajdziesz go na stronie RIO, by przeczytać na ekranie Analiza_JST_art242_243_za_2007_2009).

W tabeli 7 znajdziesz wyliczenia dla swojej jednostki wskaźnika limitu zadłużenia na lata 2007-2009 obliczonego według formuły z art.243. ust.1, 2:

Art. 243.
1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1)   spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
2)   wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
3)   potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:
art.243-wzor
2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.
3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:
1)   wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań,
2)   poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
- w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.
4. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1.

Przepisy tego artykułu obowiązywać zaczną od projektu budżetu na rok 2014 (zgodnie z artykułem 121 ust.2 ustawy wprowadzającej (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) ale już na lata 2011-2013 mają być wyliczone i przedstawione w uchwale o WPF (zgodnie z art.122 ust.3 ustawy wprowadzającej).
Art. 242, o którym już rozmawialiśmy daje możliwość pokrywania deficytu (ujemnego wyniku operacyjnego) sekcji bieżącej budżetu nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami*.
Kiedy patrzymy na wzór podany w art.243, to widzimy, że dla jednostki planującej zaciąganie zobowiązań albo posiadającej już zobowiązania do spłaty w 2014 roku nie jest korzystne uchwalanie budżetu z deficytem w sekcji bieżącej.
Dlaczego?
Średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy wyliczana jest bez udziału nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków. We wzorze znajdują się jedynie dochody ze sprzedaży majątku, które mogą “poprawić” obliczaną relację. Jednak dla wielu jednostek taka “poprawa” jest niedostępna, bo posiadany majątek jest zbyt skromny.
O jakich zobowiązaniach jest mowa w punktach 1 i 2 ust. 1 art.243?
Sięgnijmy do art.89 i 90:

Art. 89.
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4)   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.
Art. 90.
Na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi.

*W programie Budżet możemy sekcję bieżącą określić na poziomie części definiowanych przez Użytkownika.  Takie rozwiązanie  może ma niezbyt szczęśliwą nazwę a słowo sekcja, używane w literaturze, trafniej oddaje istotę zagadnienia.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • art 243 ustawy o finansach publicznych
  • wskaźnik z art 243 UoFP

Jedna odpowiedź do “Art. 243 ustawy o finansach publicznych”

  • karolcia:

    RIO uchyliło mi uchwałę o WPF , ponieważ indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2014 r. miałam ze znakiem minus. Nie zgadzam się z tym, czy słusznie?

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum