Na stronie RIO w zbiorach tekstów w części Varia jest  Informacja o budżetach JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 uofp (plik do pobrania, jeśli nie znajdziesz go na stronie RIO, by przeczytać na ekranie Analiza_JST_art242_243_za_2007_2009).

Co ważnego w tej publikacji jest dla ciebie?

Odpowiedź na pytanie w jakim celu wykonano to opracowanie?

Niniejsza analiza została opracowana w celu oszacowania skali problemów jakie mogą pojawić się w przypadku opóźnień procesu dostosowywania metod planowania budżetowego do nowych regulacji, w szczególności opóźnień przy optymalizacji wydatków bieżących.

Art. 242.

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.
2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

I jeszcze dla wygody twojej zacytuję:

Art. 217.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1)   sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
2)   kredytów;
3)   pożyczek;
4)   prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;
5)   nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;
6)   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W przytoczonej informacji na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z lat 2007-2009 policzono dla wszystkich szczebli administracji samorządowej
wynik operacyjny równy różnicy dochody bieżące minus wydatki bieżące.
Wartości wyliczone dla twojej jednostki znajdziesz w tabeli 6 arkusza programu Microsoft Office Excel 97–2003 Tabele_6_7 – plik z serwisu rio.gov.pl , który możesz pobrać na swój komputer.
Takie zestawienie znajduje się w informacji RIO:
Art.242-info-RIO(kliknij w obrazek, jeśli chcesz zobaczyć go w większym formacie)
W dalszej części autorzy raportu konkludują:
Biorąc pod uwagę to, że deficyt operacyjny liczony w oparciu o faktyczne wykonanie wystąpił w znacznie mniejszej ilości JST (w 93 JST w 2007 r. oraz w 87 JST w 2008 r.) niż w przypadku planu na 2009 r. (506 JST) konieczne jest zwrócenie uwagi na potrzebę bardziej realnego planowania budżetowego przez JST, bowiem zaniżenie jednego z elementów średniej z art. 243 ust.. 1 uwzględnianego przy określaniu limitu zadłużenia będzie mieć negatywny wpływ na możliwości zaciągania zobowiązań w latach następnych.
O wyliczonych średnich z art.243 w kolejnym wpisie. Zapraszam.

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • art 242 ustawy o finansach publicznych
  • art 217 ufp

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum