Pracujesz nad projektem na 2013 i masz do wykonania aktualizacje BeSTii.

Informacje do pobrania jak zwykle na stronie głównej RIO i  portalu tych systemów.

Sporo poprawek jest w obu wersjach. Nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona jest numerem 1.02.006.02 System możesz zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu ‘Pobieranie’. Patch jest kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego koniecznie zamknij system SJO BeSTi@. Następnie uruchom plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu “C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to podaj odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@. Zmiany dotyczą modułów uchwał, sprawozdawczego (budżetowe sprawozdania i bilanse), reguł kontrolnych i innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu.

Dla Twojej wygody cytuję listę poprawek:

Zmiany:
1. Poprawiono błąd powodujący ukrycie przycisków w kolumnach “Uwagi RIO” oraz “Uwagi JST” w pozycjach sprawozdania
2. Przywrócono funkcjonalność grup systemowych
a. Na oknie przypisywania paragrafów do grup w górnej części dodano kontrolkę ‘Wg stanu na’. Zmiana wartości tej daty filtruje listę grup paragrafów do aktywnych na dany dzień
b. Na oknie przypisywania paragrafów do grup dodano przycisk ‘Otwórz’. W zależności od tego jaki wiersz jest zaznaczony w tabeli w lewej cześć okna umożliwia on podgląd szczegółów wybranej grupy paragrafów lub wybranego paragrafu
c. Na oknie przypisywania paragrafów do grup dodano przycisk ‘Szczegóły przypisania’ (jest on aktywny gdy zostanie wybrany przynajmniej jeden paragraf w tabeli lewej części okna) Umożliwia on przejście do okna szczegółów przypisania paragrafu do wybranej grupy. Na oknie tym możemy wybrać określone symbole finansowania paragrafu uszczegóławiając w ten sposób to przypisanie paragrafu do grupy.
d. Przed wejściem do tej formatki możemy zaznaczyć dowolną ilość paragrafów danej grupy przez co ewentualne zmiany szczegółowości dokonamy masowo, dla każdego z wybranych paragrafów
e. Na lewej tabeli okna przypisywania paragrafów do grup w tabeli podrzędnej (czyli w liście paragrafów przypisanych do danej grupy) oraz na prawej części (czyli na liście dostępnych, nie przypisanych paragrafów) dodano 10 kolumn oznaczonych od 0 do 9. Zaznaczone w którejś z tych kolumn:
— w lewej części oznacza, że przypisanie paragrafu do grupy dotyczy wybranego symbolu paragrafu
— w prawej część oznacza, że dany symbol finansowania danego paragrafu nie został jeszcze przypisany do żadnej z grup
f. Na oknie ‘Paragraf’ w sekcji ‘Grupy paragrafów’ zmieniono sposób prezentacji do jakich grup dany paragraf jest przypisany. Teraz jest to tabela zawierająca grupy paragrafów zawierające dany paragraf w szczegółowości do symboli finansowania paragrafu
g. Na oknie ‘Grupa paragrafów’ w sekcji ‘Paragrafy’ znajduje się lista paragrafów danej grupy w szczegółowości do symboli finansowania paragrafu
3. Usunięto w psJST kreator “Uchwała na podstawie układu wykonawczego”
4. Dodano w psJST kreator “Przenieś plany finansowe do projektu do planów finansowych”
5. Poprawiono szereg błędów zgodnie z rejestrem błędów (w załączniku)
6. Weryfikacja wywołana przez ustawienie odpowiedniego statusu sprawozdania automatycznie otwiera sekcje z listą błędów weryfikacji.
7. Poprawiono błąd wydruku kodu kreskowego w nagłówkach gdy nie został jeszcze wygenerowany znacznik sprawozdania (dotyczy sprawozdań rb-30s, rb-34s,rb-UZ,rb-UN )
8. Poprawiono prezentację danych uzupełniających na wydruku bilansu jednostkowego
9. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na pozycji drzewka nawigacyjnego każdego z modułów odświeża odpowiednio zawartość okna głównego i menu główne z nim związane.
10. Przy otwarciu listy sprawozdań domyślne zaznaczony jest pierwszy wiersz
11. Poprawiono błąd umożliwiający wpisanie ścieżki bez nazwy pliku w konfiguracji ścieżki z kopią bazy danych
12. Wykonano poprawki reguł kontrolnych dodanych w poprzedniej wersji
13. Dodano nowe reguły kontrolne do sprawozdań Rb-27,Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST
14. Podniesiono wersje paczki ze skryptem wykonawcy

Zmiany w dużej BeSTii:

Zmiany:
1. Wyłączono wydruki ‘Wydatki budżetu gminy wg KR RIO – układ od 2010′ oraz ‘Dochody budżetu gminy wg KR RIO – układ do 2009′ dla lat budżetowych od 2011 lub wyższych
2. Zmieniono zasady działania kreatora “Projekt WPF na podstawie zeszłorocznego WPF” w zakresie kolumn do obliczania wskaźników. Do WPF[N] Wykonanie [N-3] wpisywane są dane z WPF[N-1] Wykonanie [N-2], do kolumny WPF[N] Wykonanie [N-2] wpisywane są dane z WPF[N-1] Przewidywane Wykonanie [N-1]. Kolumny WPF[N] plan za III kw [N-1] i WPF[N] przewidywane wykonanie [N-1] są wypełniane zerami
3. Na formularzu załącznika WPF oraz wydruku załącznika WPF ‘WPF wg przepływów finansowych’ dodano wiersz „17e2.1”
4. Dodano nowe reguły kontrolne dla WPF na rok 2013
5. W dokumencie WPF w załączniku ‘Przedsięwzięcia WPF’ dostępne są tylko takie przedsięwzięcia, które nie zakończyły się przed aktualnym rokiem budżetowym
6. W dokumencie WPF przy próbie ustawienia statusu ‘Zamknięty’ system wymaga uzupełnienia pola ‘Data podjęcia’ jeśli jest puste.
7. Na poziomie JST w dokumentach planistycznych wymagane jest zaznaczenie statusu ‘Zamknięty’ przed zaznaczeniem statusu ‘Zatwierdzony’
8. Podniesiono wersje paczki ze skryptem wykonawcy
9. Poprawiono mechanizm przeliczania planu po zmianach w dokumentach planistycznych z wykorzystaniem grup
10. Formularz załącznika WPF uaktualniono na rok 2013
11. Wydruk załącznika WPF ‘WPF wg przepływów finansowych’ uaktualniono na rok 2013
12. Przywrócono funkcjonalność grup systemowych
a. Na oknie przypisywania paragrafów do grup w górnej części dodano kontrolkę ‘Wg stanu na’. Zmiana wartości tej daty filtruje listę grup paragrafów do aktywnych na dany dzień
b. Na oknie przypisywania paragrafów do grup dodano przycisk ‘Otwórz’. W zależności od tego jaki wiersz jest zaznaczony w tabeli w lewej cześć okna umożliwia on podgląd szczegółów wybranej grupy paragrafów lub wybranego paragrafu
c. Na oknie przypisywania paragrafów do grup dodano przycisk ‘Szczegóły przypisania’ (jest on aktywny gdy zostanie wybrany przynajmniej jeden paragraf w tabeli lewej części okna) Umożliwia on przejście do okna szczegółów przypisania paragrafu do wybranej grupy. Na oknie tym możemy wybrać określone symbole finansowania paragrafu uszczegóławiając w ten sposób to przypisanie paragrafu do grupy.
d. Przed wejściem do tej formatki możemy zaznaczyć dowolną ilość paragrafów danej grupy przez co ewentualne zmiany szczegółowości dokonamy masowo, dla każdego z wybranych paragrafów
e. Na lewej tabeli okna przypisywania paragrafów do grup w tabeli podrzędnej (czyli w liście paragrafów przypisanych do danej grupy) oraz na prawej części (czyli na liście dostępnych, nie przypisanych paragrafów) dodano 10 kolumn oznaczonych od 0 do 9. Zaznaczone w którejś z tych kolumn:
— w lewej części oznacza, że przypisanie paragrafu do grupy dotyczy wybranego symbolu paragrafu
— w prawej część oznacza, że dany symbol finansowania danego paragrafu nie został jeszcze przypisany do żadnej z grup
f. Na oknie ‘Paragraf’ w sekcji ‘Grupy paragrafów’ zmieniono sposób prezentacji do jakich grup dany paragraf jest przypisany. Teraz jest to tabela zawierająca grupy paragrafów zawierające dany paragraf w szczegółowości do symboli finansowania paragrafu
g. Na oknie ‘Grupa paragrafów’ w sekcji ‘Paragrafy’ znajduje się lista paragrafów danej grupy w szczegółowości do symboli finansowania paragrafu
13. Usunięto w psJST kreator “Uchwała na podstawie układu wykonawczego”
14. Dodano w psJST kreator “Przenieś plany finansowe do projektu do planów finansowych”
15. Poprawiono szereg błędów zgodnie z rejestrem błędów (w załączniku)
16. Umożliwiono dodawanie jednostek organizacyjnych typu WRSJO o dziale 852 i rozdziale 85201
17. Poprawiono błąd występujący podczas wybierania ścieżki dla kopii bezpieczeństwa
18. Poprawiono błąd pojawiający się, gdy logujemy się na użytkownika mającego wyłącznie role ‘Admin’
19. Dla nowo dodawanych jednostek typu ‘Zakład budżetowy’ na formularzu ustawiane jest domyślnie ‘działa od 2011 r. (lub wcześniej)’
20. Dodano walidację przy zapisie jednostki typu ‘Zakład budżetowy’. Jeśli ma zaznaczoną opcję ‘Likwidacja w 2010 r. (ustawowa)’ data ‘Dane ważne od’ powinna być wcześniejsza niż ’2011.01.01′
21. Poprawiono atrybuty statusów sprawozdań w JST tak, aby raporty użytkownika w sposób poprawny prezentowały dane
22. Weryfikacja wywołana przez ustawienie odpowiedniego statusu sprawozdania automatycznie otwiera sekcje z listą błędów weryfikacji.
23. Poprawiono błąd wydruku kodu kreskowego w nagłówkach gdy nie został jeszcze wygenerowany znacznik sprawozdania (dotyczy sprawozdań rb-30s, rb-34s,rb-UZ,rb-UN )
24. Poprawiono prezentację danych uzupełniających na wydruku bilansu jednostkowego
25. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na pozycji drzewka nawigacyjnego każdego z modułów odświeża odpowiednio zawartość okna głównego i menu główne z nim związane.
26. Przy otwarciu listy sprawozdań domyślne zaznaczony jest pierwszy wiersz
27. Poprawiono błąd wykazywania na wydrukach w RIO danych ze sprawozdań o statusie ‘nie wysyłaj do MF’
28. Poprawiono błąd występujący podczas wprowadzenia zbyt długiego symbolu zadania
29. Rozwiązano problem z weryfikacją podpisów sprawozdań w RIO
30. Rozwiązano problem z przetwarzaniem paczki z otwarciem kwartału w JST zawierającej dużą ilość jednostek organizacyjnych
31. Poprawiono sposób weryfikacji spójności załącznika WPF z innymi dokumentami planistycznymi (nie były uwzględniane dokumenty wprowadzone w RIO )
32. Poprawiono błędy związane z eksportem sprawozdań do DBF
33. Poprawiono błąd umożliwiający wpisanie ścieżki bez nazwy pliku w konfiguracji ścieżki z kopią bazy danych
34. Wykonano poprawki reguł kontrolnych dodanych w poprzedniej wersji
35. Dodano nowe reguły kontrolne do sprawozdań Rb-27,Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST
36. Podniesiono wersje paczki ze skryptem wykonawcy

Adam Głębski na forum podaje takie informacje:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż dostępne są nowe wersje systemów:
BeSTi@ – ver. 3.02.006.02 (dla JST, RIO i MF)
SJO BeSTi@ – ver. 1.02.006.02 (dla jednostek organizacyjnych JST)

Powyższe poprawki systemu zawierają m.in.:
Wśród najistotniejszych zmian wprowadzonych do systemu są:
1) Nowy wzór WPF na 2013 r.
2) Nowe reguły kontrolne w WPF dot kolumny przewidywane wykonanie
3) Zmiana statusu reguł w WPF badających zgodność wykonania za lata N-3 i N-2 oraz planu za III kw na błąd krytyczny – uniemożliwiający wysyłkę WPF
4) Przywrócona została również funkcjonalność grup systemowych – a więc możliwe będzie stworzenie np. uchwały zmieniającej budżet na podstawie planów finansowych
5) Wprowadzono do systemu nowe reguły kontrolne dot. sprawozdań

Aktualizacja dla JST i RIO będzie dostępna przez:
1) moduł LiveUpdate – tzn. poprzez funkcję systemu Narzędzia -> Pobierz aktualizację
2) aktualizację plikową (na stronie www.rio.gov.pl w ramce „Systemy sprawozdawcze” – zarówno poprawka jak i pełne instalatory

Uwaga!
Zalecanym sposobem aktualizacji systemu dla JST i RIO jest aktualizacja poprzez moduł LiveUpdate. Opublikowane poprawki w postaci plików należy stosować wyłącznie w razie niepowodzenia aktualizacji poprzez LU

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum