RIO

Kończy się czerwiec i mówią, że kończy się sezon na truskawki. Wiem, że na Kaszubach trwa zdecydowanie dłużej i liczę, że podczas sierpniowego urlopu jeszcze znajdę je na swoim stole. Jeśli nie byłaś jeszcze na urlopie, to pewnie cichutko o nim marzysz jak ja.

Co ważnego musisz zrobić w tym tygodniu? Jak na kilka dni, to trochę będzie się działo. Do 30 czerwca powinna się odbyć sesja absolutoryjna, na której powinno być przyjęte sprawozdanie finansowe twojego jst. Jak pamiętasz na to sprawozdanie składają się łączne: bilanse jednostkowe jednostek i zakładów budżetowych, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu oraz bilans z wykonania budżetu. Z tego wynika, że rada nie ma obowiązku zapoznawać się z bilansem skonsolidowanym chociaż z drugiej strony musi przyjąć bilanse instytucji kultury. I to przyjęcie przez radę tych bilansów jest podstawą do ich konsolidacji. Więcej o procedurze absolutorium pisałam w ubiegłym roku i jeśli potrzebujesz, to proszę zajrzyj jeszcze do artykułu: Podstawa udzielenia absolutorium. Proszę upewnij się jakie jest stanowisko twojej RIO w sprawie formy tego zatwierdzenia. Przeglądając strony różnych izb zauważam, że ich stanowiska w tej sprawie nie są jednolite. Jedne twierdzą, że muszą być dwie uchwały 0 odrębnie o absolutorium i o przyjęciu sprawozdania, inne dopuszczają umieszczenie tych treści w jednej uchwale.

Czytaj dalej... »

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zbigniew Wójcik zwrócił się 3 stycznia br. do Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych (Rb-Z i Rb-N), sporządzanych przez powiatowe urzędy pracy należy ujmować zobowiązania i należności Funduszu Pracy, powstałe w tych jednostkach z tytułu gospodarowania środkami funduszu. W dniu 2 marca otrzymał odpowiedź  dyrektora departamentu Piotra Marczaka, w której możesz przeczytać następujące wyjaśnienie:

Najistotniejsze w tym zakresie jest określenie statusu środków będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz fakt, czy informacje z powyższych operacji nie są dublowane w sprawozdaniach przekazywanych przez samorządy oraz w sprawozdaniach Funduszu Pracy.

Status środków reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008.69.415 z póź. zm.)

Czytaj dalej... »

Do 31 marca przygotowujesz sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu za 2011 rok. Już przywoływałam w ubiegłym roku przepisy prawa, które regulują cały proces absolutoryjny więc możesz wrócić do tych artykułów.

Informacje w tej sprawie opublikowało RIO Warszawa. Kliknij w ten link i na stronie podejrzyj plik pdf, w  którym znajdziesz również informacje dotyczące ostatnio zmienionych przepisów prawa i błędach związanych z pomocą publiczną.

RIO Poznań przekazuje następujący komunikat dla organów wykonawczych ze swojego obszaru działania. Przytoczę go tutaj, bo identyczne wymagania są dla wszystkich na terenie całego kraju:

Czytaj dalej... »

To pytanie nurtuje skarbników gmin, bo w treści rozporządzenia oprócz informacji o skreśleniu tego rozdziału nie ma żadnej podpowiedzi, co z tymi wydatkami teraz zrobić.  W uzasadnieniu do tego rozporządzenia przeczytasz jakie były podstawy i z czego wynikało:

7)  uchylenia rozdziału „75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w związku z koniecznością jednolitej ewidencji i rozliczania ponoszonych przez izby i urzędy skarbowe wydatków oraz odzwierciedlenia całej działalności urzędów skarbowych w sposób jednolity w dziale 750 (również działalności egzekucyjnej). Zmiana ta jest również realizacją jednego ze sformułowanych przez Najwyższą Izby Kontroli wniosków pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu państwa za rok 2009 w części „19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, dotyczącego opracowania kryteriów kwalifikowania wydatków do poszczególnych rozdziałów, występujących w izbach i urzędach skarbowych. Przedmiotowa zmiana dotyczyć będzie również jednostek samorządu terytorialnego.
Jakie są stanowiska RIO w tej sprawie?
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum