WPF

kartka-listopad-3srNa stronach Ministerstwa Finansów znajdziesz opracowanie założeń makroekonomicznych przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, które rząd przygotowując Ustawę Budżetową na 2011 r. ma obowiązek przyjąć  na lata 2011 do 2014.

Prezentowana prognoza makroekonomiczna jest zgodna z przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, dla której z kolei bazą był scenariusz wzrostu
gospodarczego przedstawiony w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2011.

Dla potrzeb WPF w j.s.t. opracowano również wytyczne dla przyjęcia tych wskaźników do roku 2040.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • założenia makroekonomiczne dla potrzeb opracowania wpf jst

katka-pazdziernik-1910wtPrzekazuję ci kolejne informacje opublikowane na stronie regionalnej izby obrachunkowej na temat przygotowania projektu wieloletniej prognozy na rok 2011.

Użyty formularz jest zgodny z formularzem MF do pozycji nr 23. W formularzu pojawia się dodatkowa pozycja 24 rozbita na podpunkty a-f,  która przekazuje informację dotyczącą sposobu sfinansowania spłaty długu (kwota wykazywana w tej pozycji powinna opisuje kwotę wykazaną w poz. 7a – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji).

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • rio poznań
  • wyjaśnienia rio poznań przedsięwzięcia wpf

katka-pazdziernik-1210wtPojawił się oficjalny komunikat na stronie krajowej RIO w sprawie WPF w BeSTii. Pisałam ci już o zastosowanym formularzu i metodologii. Również wspominałam o formularzu przygotowanym przez RIO w Gdańsku.

Teraz dla twojej wygody zacytuję ten komunikat:

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż na stronach MF opublikowana została “Metodyka opracowania WPF wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.”

Jest to wspólna propozycja Ministerstwa Finansów, przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Komunikat w powyższej sprawie wraz z w/w opracowaniem znajduje się na stronach MF pod adresem Finanse publiczne -> Finanse samorządów -> Opracowania … >>>
Czytaj dalej... »

katka-pazdziernik-1110Dane zawarte w sprawozdaniach Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał lat 2008 i 2009 oraz za III kwartał 2010 powinny być zgodne z odpowiednimi pozycjami w formularzu WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Instrukcja do tego sprawozdania w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 3 lutego br. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 20 poz. 103) wskazuje związki tego sprawozdania ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S. Nakazuje również zgodność z zapisami w ewidencji księgowej budżetu (organu) j.s.t. prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 5 lipca br. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 128 poz. 861)

Podkreślę na marginesie, że sprawozdanie to sporządzają na koniec każdego kwartału wyłącznie zarządy (rozumiem pod tym również wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) jednostek samorządu terytorialnego. Nie sporządzają go żadne jednostki podległe w samorządach ani administracji rządowej.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • dochody majątkowe gminy
  • wydatki majątkowe gminy
  • czy dochody OGR powinny być w WPF
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum