uofp

Od 1 stycznia 2012 wchodzi w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.o kontroli w administracji rządowej, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 185 Poz. 1092).

W art.70 tej ustawy czytamy:

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w art. 150 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
“6)  tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

Jak brzmiał dotychczas art.150?

Czytaj dalej... »

Pamiętaj, że  do 30 czerwca organy stanowiące rozpatrują i zatwierdzają sprawozdania finansowe JST wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Do tego dnia, organ stanowiący jednostki samorządu powinien również podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu (wójta, burmistrza, prezydenta).

Zdaniem RIO, organ stanowiący powinien zatwierdzać sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w formie uchwały, która powinna mieć formę odrębnego od absolutorium dokumentu. Może ona obejmować zatwierdzenie obu sprawozdań.
Czytaj dalej... »

W tym roku obowiązują po raz pierwszy przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 R. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.) w sprawie udzielania absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010.

Do dnia 31 marca zarządy (również wójtowie, burmistrzowie, prezydenci) przedstawili swoim radom roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniające w szczególności:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • absolutorium dla wójta
  • absolutorium wójta
  • udzielenie absolutorium wójtowi

kartka-listopad-25czwWiele problemów z klasyfikacją środków unijnych w budżecie mamy w wyniku zmian, jakie wprowadziła nowa ustawa o finansach publicznych w definicjach podstawowych pojęć związanych z tym zagadnieniem. Jeśli nie masz pewności, czy dobrze rozumiesz wszystkie pojęcia, to może zapoznanie się z dokumentem przygotowanym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego: Różnice w systemach finansowania wydatków na PROGRAMY OPERACYJNE ze wskazaniem zapisów w dotychczasowej i nowej ustawie o finansach publicznych.

Dla twojej wygody przytaczam kilka fragmentów:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu środków europejskich będzie stanowić odpowiednio nadwyżkę budżetu środków europejskich albo deficyt budżetu środków europejskich, które nie będą wliczane do, odpowiednio, deficytu albo nadwyżki budżetu państwa. Ponadto w budżecie środków europejskich będzie ujmowana rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w zakresie, w jakim wydatki te podlegają refundacji; rezerwa celowa na współfinansowanie będzie ujmowana w ramach budżetu państwa.

Czytaj dalej... »

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum