ustawa o rachunkowości

Do końca miesiąca tj. do 30 czerwca masz czas na złożenie bilansu skonsolidowanego za rok 2010. Bilans ten wykonujesz w oparciu o następujące przepisy: ustawę o rachunkowości, rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i zarządzenia odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta lub uchwały zarządu powiatu czy województwa.

Ponieważ bilanse jednostkowe sporządzane były jeszcze na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych – Rozdział 5), to również to rozporządzenie ma zastosowanie do sporządzenia bilansu skonsolidowanego według zapisów w § 15 ust. 1 pkt 4, § 16 ust. 2, § 17 ust. 1, 3 i 4 (Dz. U. Nr 142 z 2006 r., poz. 1020 z późn. zm.)

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans jst za 2011
  • bilans za 2011 w jst
  • bilans 2011 jednostka budżetowa
  • bilans jst 2011

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w likwidowanych jednostkach odbywa się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • procedura likwidacji jednostki budżetowej
  • księgowanie dowodów po zamknięciu działalności jednostki
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum