Ustawy

Od 1 stycznia 2012 wchodzi w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.o kontroli w administracji rządowej, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 185 Poz. 1092).

W art.70 tej ustawy czytamy:

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w art. 150 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
“6)  tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

Jak brzmiał dotychczas art.150?

Czytaj dalej... »

Pamiętaj, że  do 30 czerwca organy stanowiące rozpatrują i zatwierdzają sprawozdania finansowe JST wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Do tego dnia, organ stanowiący jednostki samorządu powinien również podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu (wójta, burmistrza, prezydenta).

Zdaniem RIO, organ stanowiący powinien zatwierdzać sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w formie uchwały, która powinna mieć formę odrębnego od absolutorium dokumentu. Może ona obejmować zatwierdzenie obu sprawozdań.
Czytaj dalej... »

Do końca miesiąca tj. do 30 czerwca masz czas na złożenie bilansu skonsolidowanego za rok 2010. Bilans ten wykonujesz w oparciu o następujące przepisy: ustawę o rachunkowości, rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i zarządzenia odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta lub uchwały zarządu powiatu czy województwa.

Ponieważ bilanse jednostkowe sporządzane były jeszcze na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych – Rozdział 5), to również to rozporządzenie ma zastosowanie do sporządzenia bilansu skonsolidowanego według zapisów w § 15 ust. 1 pkt 4, § 16 ust. 2, § 17 ust. 1, 3 i 4 (Dz. U. Nr 142 z 2006 r., poz. 1020 z późn. zm.)

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • bilans jst za 2011
  • bilans za 2011 w jst
  • bilans 2011 jednostka budżetowa
  • bilans jst 2011

W tym roku obowiązują po raz pierwszy przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 R. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.) w sprawie udzielania absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010.

Do dnia 31 marca zarządy (również wójtowie, burmistrzowie, prezydenci) przedstawili swoim radom roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniające w szczególności:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

  • absolutorium dla wójta
  • absolutorium wójta
  • udzielenie absolutorium wójtowi
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum