Rozporządzenia

Od 15 lutego będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r., 121). Zauważ, że od 1 stycznia 2012 roku nie są numerowane Dzienniki Ustaw (zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Zasady rachunkowości zmieniają się od stycznia 2012 a na ich wprowadzenie masz pół roku.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • konto 976
 • plan kont 2012
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
 • plan kont dla jednostek budżetowych 2012
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2011
 • polityka rachunkowości 2012
 • nowy plan kont dla jednostek budżetowych 2012
 • plan kont jednostki budżetowej 2012
 • zakładowy plan kont 2012
 • rozporządzenie w sprawie planu kont 2012

Przyszła kolej na nowe zmiany w klasyfikacji budżetowej. Nie są duże i pewnie nie będą dotyczyły sporej grupy jednostek. Rzuć okiem co się zmienia.

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546) wprowadza się następujące zmiany:
1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • klasyfikacja budetowa
 • klasyfikacja budżetowa 2012
 • klasyfikacja budżetowa
 • klasyfikacja budżetowa 2012 paragrafy
 • klasyfikacja wydatków budżetowych 2012
 • klasyfikacja budżetowa gminy
 • klasyfikacja budżetowa tekst jednolity
 • zmiany w rachunkowości budżetowej 2012
 • klasyfikacja budżetowa paragrafy wydatków
 • klasyfikacja budzetowa 90005

W jakim jesteś miejscu procesu sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-N i Rb-Z jednostek z osobowościa prawną?

Pierwszym etapem są prace przeprowadzane przez księgowych w jednostkach.  Jako księgowy jednostki samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub samorządowej osoby prawnej  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z dnia 04.03.2010, Nr.43, poz. 247) składasz sprawozdania jednostkowe Rb-N i RB-Z w terminie nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego do zarządu jst, który nadzoruje twoją jednostkę.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • termin sprawozdań rb27zz za rok2017 dla gminy
 • rb z i rb n za 4 kwrtał
 • terminy sporządzania sprawozdań rb przez urzędy skarbowe za 2017
 • terminy skladania sprawozdan rb-n sp zoz
 • termin sporzadzenia sprawozdania rb n za rok
 • termin składania sprawozdania budetowych za listopad 2017
 • rb-z sparwozdania miasto kraków
 • rb-wz do kiedy wysyłka
 • rb-n rb-z
 • zmiany w rb 50 za 2017 rok

Czy nadal masz wątpliwości jak sporządzać Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z dnia 04.03.2010, Nr.43, poz. 247)? Jeśli tak, to zobacz pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 2011 r. znak DP14/657/19/MKT/2011/629 w sprawie zakresu danych oraz sposobu wypełniania wzorów sprawozdań Rb-N i Rb-Z oraz Rb-ZN za IV kwartał 2010 r. podpisane przez Podsekretarza Stanu Dominika Radziwiłła.

Znajdziesz je na stronie:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • rb n objaśnienia
 • rb z instrukcja
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum