Akty prawne

W dniu 6 kwietnia MF przedstawiło projekt kolejnych zmian w klasyfikacji budżetowej. Zmiany są związane z ustawą o podatku od wydobycia kopalin, która wejdzie w życie w dniu 18 kwietnia 2012.

W uzasadnieniu przeczytasz:

[...] Proponowane zmiany wynikają z potrzeby wyodrębnienia w klasyfikacji budżetowej poprzez dodanie nowego rozdziału „75630 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin” i paragrafu dochodów „015 Podatek od wydobycia niektórych kopalin” wpływów z podatku od wydobycia niektórych kopalin, w związku z opublikowaniem w dniu 3 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) wchodzącej w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • klasyfikacja budżetowa 2015 tekst jednolity
 • klasyfikacja budżetowa 2016 tekst jednolity
 • klasyfikacja budżetowa ujednolicony tekst

Od 15 lutego będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r., 121). Zauważ, że od 1 stycznia 2012 roku nie są numerowane Dzienniki Ustaw (zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Zasady rachunkowości zmieniają się od stycznia 2012 a na ich wprowadzenie masz pół roku.

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • konto 976
 • plan kont 2012
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
 • plan kont dla jednostek budżetowych 2012
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2011
 • polityka rachunkowości 2012
 • nowy plan kont dla jednostek budżetowych 2012
 • plan kont jednostki budżetowej 2012
 • zakładowy plan kont 2012
 • rozporządzenie w sprawie planu kont 2012

Od 1 stycznia 2012 wchodzi w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.o kontroli w administracji rządowej, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 185 Poz. 1092).

W art.70 tej ustawy czytamy:

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w art. 150 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
“6)  tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.”.

Jak brzmiał dotychczas art.150?

Czytaj dalej... »

Przyszła kolej na nowe zmiany w klasyfikacji budżetowej. Nie są duże i pewnie nie będą dotyczyły sporej grupy jednostek. Rzuć okiem co się zmienia.

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546) wprowadza się następujące zmiany:
1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

Czytaj dalej... »

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • klasyfikacja budetowa
 • klasyfikacja budżetowa 2012
 • klasyfikacja budżetowa
 • klasyfikacja budżetowa 2012 paragrafy
 • klasyfikacja wydatków budżetowych 2012
 • klasyfikacja budżetowa gminy
 • klasyfikacja budżetowa tekst jednolity
 • zmiany w rachunkowości budżetowej 2012
 • klasyfikacja budżetowa paragrafy wydatków
 • klasyfikacja budzetowa 90005
Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum