By mieć pewność, że sprawozdanie finansowe sporządziłaś poprawnie potrzebujesz szybko sprawdzić pewne określone zależności między kwotami wpisanymi w poszczególnych formularzach. By szybko i sprawnie wykonać sprawozdania łączne dla jednostek budżetowych, zakładów i gospodarstw potrzebujesz je zweryfikować w chwili przyjmowania. Kiedy robisz to ręcznie bez wsparcia ze strony systemu informatycznego, to potrzebujesz algorytmu do takiej weryfikacji.

W zeszłym roku przygotowałam dla ciebie listę podstawowych kroków, które możesz wykonać biorąc do ręki bilans jednostki (B-Jed), zestawienie zmian w funduszu (F-Zzf) i rachunek zysków i strat (F-Rzs). Oznaczenia w nawiasach są oznaczeniami tych dokumentów w systemie BeSTi@. Dzisiaj podaję ci jej uaktualnienie uwzględniając zmiany, które wprowadzono do tych formularzy w roku 2011.

Przyjmijmy typowe oznaczenia: BO  - Stan na początek roku (lub Stan na koniec roku poprzedniego) oraz BZ – Stan na  koniec roku (lub Stan na koniec roku bieżącego) a dla typów jednostek użyjmy skrótów: JB – jednostka budżetowa, SZB – samorządowy zakład budżetowy.


Formuła 1. Sumy bilansowe

W bilansie musi być spełniona formuła

Aktywa BO = Pasywa BO
Aktywa BZ = Pasywa BZ

Poprawność sporządzenia bilansu wiąże się również z zasadą równości sald Wn=Ma w zestawieniu sald na początek i koniec roku. Kwoty aktywów i pasywów nie pokrywają się z sumami sald Wn i Ma. Jeśli zamykany był rok na innych kontach niż otwierany, to potrzebujesz sporządzić zestawienie z przekształceniem sald. Jeśli przeksięgowania na nowe konta występowały w trakcie roku, to dokładnie przeanalizuj ich powiązanie z pozycjami w formularzach sprawozdania finansowego.

Formuła 2. Fundusz

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu B-Jed w wierszu A Fundusz i w F-Zzf w wierszach V Fundusz (II+III-IV)

(B-Jed)BZ-A =(F-Zzf)BZ-V.

Jak czytać symboliczny zapis?

(B-Jed)BZ-A: pierwszy człon wskazuje na dokument: (B-Jed)bilans jednostki, drugi człon wskazuje na kolumnę początek lub koniec okresu – BZ oznacza stan na koniec roku, trzeci człon wskazuje na symbol wiersza  A dokumentu z pierwszego członu.

Formuła 3. Fundusz jednostki

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.I Fundusz jednostki na początek i koniec odpowiednio do kwot w (F-Zzf) w wierszach I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) oraz II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (musisz w Bestii policzyć ręcznie I + I.1 -I.2)

(B-Jed)BO-A.I = (F-Zzf)BZ-I

(B-Jed)BZ-A.I = (F-Zzf)BZ-II

Formuła 4. Wynik finansowy netto

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II Wynik finansowy netto na koniec roku odpowiednio do kwot w zestawieniu zmian funduszu w wierszu V Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) oraz w rachunku zysków i strat N. Zysk (strata) netto (K-L-M) na koniec roku

(B-Jed)BZ-A.II = (F-Zzf)BZ-III  = (F-Rzs)BZ-N

Formuła 5. Zysk/strata

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II.1.1 Zysk netto (+) na początek roku (albo A.II.1.2 Strata netto (-)) ze stanem na koniec roku odpowiednio do kwot w F-Zzf w wierszach I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły lub I.2.1. Strata za rok ubiegły i kwoty wpisanej do F-Rzs N.Zysk (strata) netto (K-L-M) na początek roku. Ponieważ strata wpisywana jest ze znakiem + w F-Zzf w pozycji I.1.2. Strata za rok ubiegły, to formule porównujesz ją z wartością bezwzględną strat zapisanych w bilansie i rzis. Symbolicznie zapis tych formuł przedstawia się więc następująco:

dla straty: |(B-Jed)BO-A.II.1.2| = (F-Zzf)BK-I.2.1 = |(F-Rzs)BO-N.|

dla zysku: (B-Jed)BO-A.II.1.1 =(F-Zzf)BK-I.1.1  = (F-Rzs)BO-N.

Jeszcze uwaga dotycząca jednostek oświatowych, które posiadają rachunek dochodów.

W sprawozdaniu finansowym pokazuje się jego elementy razem dla JB i rachunku jako sumę. To oznacza, że nie może pojawić się w sprawozdaniach JB jednocześnie zysk i strata. Taka sytuacja może pojawić ci się dopiero w sprawozdaniach łącznych (n.p. urząd wykazuje zysk a inne jednostki stratę)

Formuła 6. Nadwyżka środków obrotowych (-)

Sprawdzasz zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) na początek roku do kwoty w F-Zzf w wierszu I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły. Ta formuła dotyczy ZB.

(B-Jed)BO-A.III = (F-Zzf)BZ-I.2.3

Na koniec roku już sprawdzasz zgodność tylko dla  ZB kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) do kwoty w (F-Zzf) w wierszu IV Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych

(B-Jed)BZ-A.III =(F-Zzf)BZ-IV

Formuła 7. Odpisy z wyniku finansowego (-)

Formuła ta dotyczyła gospodarstw pomocniczych, które uległy likwidacji. W związku z tym w samorządach w tej pozycji bilansów nic nie wystąpi.

Wierzę, że to opracowanie ułatwi ci pracę i zechcesz podzielić się poniżej swoimi uwagami. Dla wzrokowców mam jeszcze zestawienie tych reguł w postaci graficznej. Sama lubię wspomagać się obrazkami więc chciałabym poznać ciebie bliżej. Dlatego zapraszam cię do grona Czytelników Biuletynu Skarbnika.

[fump]

Plik z elementami porównywanych formularzy, gdzie jednym kolorem zaznaczone są pola, w których kwoty powinny być równe co do wartości lub wartości bezwzględnej (jeśli konstrukcja formularza wymaga zapisania straty ze znakiem plus).

Pobierz plik formuły sprawdzające zgodność w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok -reguly-zgodnosci

[/fump]

Do tego artykułu skierowało Google po wpisaniu poniższego tekstu:

 • przekwalifikowanie pokrycia amortyzacji w rzis za 2011
 • jak sprawdzic bilans
 • jak sprawdzic rb z obrotem sald
 • jak szybko sporządzić bilanse
 • sprawdzanie bilansu

2 Odpowiedzi do “7 reguł sprawdzenia poprawności wykonania sprawozdania finansowego w 2011 roku”

 • JK:

  Czy Powiatowy Urząd Pracy powinien w swoim bilansie ujmować operacje dotyczące środków na wyodrębnionym rachunku Funduszu Pracy ?

  • Witaj Nieznajoma

   Trwa dyskusja na forum RIO w tej sprawie więc nie będę jej komentować. Zobacz, jeśli chcesz się zapoznać z jej treścią na strony forum

   W tej sprawie zajęło oficjalne stanowisko RIO Lublin przy okazji wyjaśnienia dotyczącego ujmowania w bilansie środków z wyodrębnionych rachunków bankowych:

   cytuję:

   W związku z licznymi pytaniami w zakresie wykazywania w sprawozdaniu finansowym (bilansie) za 2011 r. środków finansowych przechowywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie informuje, że środki finansowe znajdujące się na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek organizacyjnych winny być – w myśl przepisów art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości – ujęte w księgach rachunkowych tych jednostek i wykazywane w sporządzanych bilansach.
   Zwrócić należy uwagę, że obowiązek wykazania w bilansie dotyczy również środków niestanowiących dochodów jst (np. otrzymanych zabezpieczeń należytego wykonania umów, środków z Funduszu Pracy itp.).

   koniec cytatu

   Myślę, że można zastosować to stanowisko nie tylko na Lubelszczyźnie.

   Pozdrawiam
   Basia

Wpisz komentarz

Prezent dla Skarbnika
prezent dla skarbnika
Bezpłatny Biuletyn Skarbnika
Imię: *
Email: *
Twój adres e-mail
jest na 100% bezpieczny!
Archiwum